Kostnader ved høydosebehandling med autolog stam-cellestøtte ved fire norske sentra

HERO WP 2009/1: Forfattere: Mishra V, Brinch L, Ernst P, Lønset MK, Tangen JM, Wikelund J, Flatum C, Baggerød E, Helle B, Andresen S, Vaaler S, Hagen TP, Kvaløy S, Rikshospitalet HF, Haukeland universitetssykehus HF, Ullevål universitetssykehus HF, Universitet i Oslo (PDF)

Ved behandling med autolog stamcellestøtte av kreftformene - malignt lymfom og myelomatose - viser en ny studie at det er betydelige variasjoner av behandlingskostnader mellom sykehus. Les mer i HERO rapport 2009:1.

Fulltekst

Sammendrag

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) er rutinebehandling hos selekterte grupper av pasienter med malignt lymfom og myelomatose. Hva er kostnadene ved denne type behandling? I perioden mai 2001-desember 2001 utførte vi en prospektiv kostnadsanalyse av behandlingsforløp som grovt kan deles i 3 faser: 1) den tumorreduserende kjemoterapifasen, 2) fasen med mobilisering, høsting og nedfrysing av autologe stamceller og 3) selve høydosefasen (HMAS-fasen). 30 pasienter med myelomatose ble fulgt ved tre forskjellige universitetssykehus og 10 pasienter med lymfom ble fulgt ved det fjerde sykehuset. Direkte pasientrelaterte kostnader ble registrert daglig. Indirekte kostnader ble fordelt på pasientene basert på estimater og ut fra forhåndsdefinerte fordelingsnøkler fra relevante avdelinger. Alle kostnadsdata ble beregnet i 2001 priser.

Den gjennomsnittlige totale kostnaden for alle tre faser var kr. 306 904 kr (variasjonsbredde 244 035-379 127). Vi fant en statistisk signifikant korrelasjon mellom varighet av sykehusopphold og sykehusenes kostnader i alle tre behandlingsfaser. En stor del av kostnadene i høstefasen var knyttet til medikamenter brukt til stamcellemobilisering. I høydosefasen, som var den mest kostnadskrevende fasen, var de største kostnadene knyttet til sykepleiepersonalet. Det var betydelige variasjoner i kostnader mellom sykehusene. Den gjennomsnittlige totalkostnaden var vesentlig høyere enn full DRG-pris for myelomatose og myelomatose i 2001. Sykehusene måtte selv bære differansen mellom de reelle kostnadene og DRG-prisen. Per i dag (2008) er differansen redusert da det er etablert en sideutbetaling for HMAS- behandling.

 

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-201-8

Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 30. sep. 2011 19:08