Helsetjenester uten grenser? Om internasjonal handel med helsetjenester og mulige virkninger av internasjonal konkurranse for det norske helsevesenet

HERO WP 2009/5: Forfattere: Godager G, Iversen T, Institutt for helseledelse og helsøkonomi, Universitetet i Oslo (PDF)

Denne rapporten gir en diskusjon av ett av elementene som er under vurdering i reformpakken om samhandling mellom primær og spesialisthelsetjensten - kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.

Fulltekst

Sammendrag

Dette notatet er dels beskrivende og dels diskuterende. Vi beskriver omfanget av det internasjonale helsemarkedet basert på tilgjengelig statistikk. Vi beskriver reguleringen av handel med helsetjenester med henvisning til GATS (General Agreement on Trade in Services) og EU/EØS. I den forbindelse drøfter vi også om et EU-direktiv innenfor helsetjeneste-området vil påvirke pasientstrømmene fra Norge til utlandet.

Ved hjelp av litteraturstudier danner vi oss et inntrykk av størrelsen på effekter som antas å være sentrale i forbindelse med konsekvenser av pasientenes valgmuligheter. Vi tar for oss sammenhenger mellom konkurranse og ventetid på behandling, konkurranse og behandlingskvalitet og betydningen av reiseavstand for pasienters valg av sykehus. Før vi oppsummerer, diskuterer vi betydning av internasjonal konkurranse for organisering av den norske helsesektoren. Notatet er skrevet på oppdrag fra Finansdepartementet.

 

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-205-6

Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 30. sep. 2011 19:33