Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010

HERO WP 2011/05: Forfattere: Hagen, TP, Negera Amayu, K, Godager, G, Iversen, T, Øien, H, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO (PDF 1,6 MB)

Fulltext 1,6 MB

Sammendrag

Norge, som alle andre vestlige land, står foran en periode med betydelig økning i antall eldre. Økningen både i antall og andel eldre blir feilaktig beskrevet som en ”eldrebølge”. Beskrivelsen er feilaktig fordi flere eldre ikke er et forbigående fenomen. Det er ingen bølge. Økningen i antall eldre fortsetter så langt prognosene til nå er laget, til 2060. Antall personer 67 år og eldre sank fra en topp på 620 000 i 1995 til drøye 600 000 i 2004 fordi de nye pensjonistene kom fra de små fødselskullene fra 1930-årene. Antall personer 67 år og eldre har deretter vokst noe, og vil øke raskere framover, fra 614 000 i 2008 til om lag 1,5 millioner i 2060 i følge mellomalternativet til Statistisk sentralbyrå. Dette er over dobbelt så mange som i dag (Brunborg, m. fl, 2008).

Den sterke økningen i antall eldre stiller krav til utformingen av offentlig politikk. I denne rapporten analyseres tre spørsmål som alle er viktige for å forstå endringene og utfordringene innen pleie- og omsorgstjenestene. De tre spørsmålene er:

  • Korrigert for tjenestemottakeres bistandsbehov - koster det mindre for kommunen å satse på utbygging av hjemmetjenester framfor institusjonstjenester?
  • Hvordan har veksten i kommunale pleie- og omsorgstjenesten vært og hva er årsakene til veksten i perioden 1986–2010?
  • Hvordan påvirker utbygging av hjemmetjenester kvaliteten på tjenesten som tilbys den enkelte bruker?

 

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-225-4

Publisert 2. nov. 2011 12:41 - Sist endret 15. nov. 2011 21:34