Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus

HERO WP 2013/02. Forfatter: Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn og HERO ved UiO.

Sammendrag

Forholdet mellom rettigheter til behandling og bruk av private kommersielle sykehus har vært et politisk diskusjonstema i land med skattebasert forsikringssystemer over en lang periode. I dette notatet analyseres to tema med relevans for denne diskusjonen:

  1. Konkurranseutsetting av dagkirurgiske aktiviteter
  2. Nye pasientrettigheter og alternative modeller for innpasning av private kommersielle sykehus

Konkurranseutsetting av dagkirurgiske aktiviteter

I kapittel 2 beskrives endringene i finansieringssystemet for private kommersielle sykehus, etablering av rettigheter for pasientene (inklusive retten til å velge sykehus, også private kommersielle sykehus) og den pris det offentlige har betalt for bruk av private kommersielle sykehus i perioden 2002-2011.

Vi legger særlig vekt på følgende to problemstillinger:

  • Hvordan er anskaffelsen av tjenester hos private kommersielle sykehus organisert?
  • Hva er effektene av denne organiseringen på den pris som det offentlige betaler for tjenestene?

Nye pasientrettigheter og alternative modeller for innpasning av private kommersielle sykehus

I kapittel 3 utvider vi perspektivet og diskuterer alternative måter å organisere finansieringen av de private kommersielle sykehusene på.

Spørsmålene som stilles er, gitt at en ønsker å utnytte private kommersielle sykehus for å øke tilbudet, hvilke effekter vil ulike måter å finansiere disse sykehusene på, påvirke prisen som betales, det samlede tilbudet av tjenester, mulighetene for kostnadskontroll og prioriteringene mellom ulike pasientgrupper.

I avslutningskapitlet gis en oppsummering av funnene og en kort diskusjon av noen andre forhold:

  • Bør ressursene som avsettes til behandlingsaktiviteter ved private kommersielle sykehus fortsatt gå via de regionale helseforetakene eller bør det etableres egne enheter som styrer og finansierer aktiviteten ved de private kommersielle sykehusene?
  • I de siste årene har en stort sett benyttet anbudskonkurranser med selektive kontakter ved fastsetting av pris, kvalitet og volum ved de private kommersielle sykehusene. Er dette en tjenelig organisering også i framtiden?

Notatet diskuterer ikke spørsmålet om en faktisk bør bruke private kommersielle sykehus i anskaffelse av helsetjenester.

ISBN 978-82-7756-232-2

Publisert 8. mars 2013 13:53 - Sist endret 11. mars 2013 14:03