Midtveisevaluering av Omsorgsplan 2015: Effekter for pleieårsverk og plasser i boliger og institusjoner

HERO WP 2013/7. Forfatter: Terje P. Hagen,David P. McArthur, Trond Tjerbo. Institutt for helse og samfunn og HERO ved UiO.

Forord

Rapporten inngår i prosjektet "Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015". Evalueringen omfatter tre delprosjekter der vi studerer Omsorgsplan 2015 sine effekter på:

  • Kommunale omsorgsplaner
  • Kommunenes drifts- og investeringsnivå i pleie- og omsorgstjenestene
  • Tjenestenes innhold, fordeling og kvalitet

Delprosjekt A har som mål å studere kommunal planlegging (1) ved å gi en landsdekkende oversikt over omfanget av eksisterende omsorgsplaner og omsorgsplaner som er under utarbeidelse, (2) ved å gi en analyse av innholdet i og kvaliteten av omsorgsplanene og (3) ved å forklare variasjoner i innholdet av omsorgsplanene. Delprosjekt B har som mål å studere kommunenes tilpasning av drifts- og investeringsnivået innenfor omsorgstjenestene (1) ved en nærmere beskrivelse av drifts- og investeringsnivået i perioden fram til 2015, (2) ved en nærmere analyse av forklaringer på kommunenes tilpasning basert på tradisjonelle tilbuds- og etterspørselsvariabler, og (3) ved nærmere analyse effektene av virkemidlene i Omsorgsplan 2015. Delprosjekt C har som mål å studere variasjoner i (1) i tjenestenes innhold, herunder differensiering av tilbudet i sykehjemmene, og innretning og omfang av hjemmetjenestene, (2) tjenestenes fordeling, blant annet om det skjer endringer i tjenestemottakernes alder og de helseproblemer som prioriteres, og (3) kvaliteten i omsorgstjenestene. Denne rapporten er en del av Delprosjekt B.

ISBN 978-82-7756-237-7

Publisert 6. nov. 2013 13:16