Helseforetakenes interne organisering og ledelse

HERO WP 2013/8. Forfatter: Lars Erik Kjekshus og Vilde Bernstrøm. Institutt for helse og samfunn og HERO ved UiO.

Forord

Denne rapporten følger norske offentlige sykehus fra 1999 til 2012, -13 år med omveltinger i helsesektoren med blant annet overføring av eierskap fra fylke til staten, et stort antall sammenslåinger av sykehus til større helseforetak, innføringen av lovpålagt enhetlig ledelse, og innføringen av samhandlingsreformen for å nevne noe. Rapporten viser den interne organiseringen i sykehusene og hvordan organiseringen utvikler seg i en tid med store endringer i omgivelsene. 
 
Denne rapporten følger opp tidligere undersøkelser av sykehusenes interne organisasjon- og ledelsesstrukturer og viser i hovedsak endringer fra 2009 til 2012. Fremstillingen er tabellbasert og blir i liten grad kommentert. Datamaterialet vil bli mer omfattende analysert i senere forskningsprosjekt.

ISBN 978-82-7756-238-4

Publisert 18. nov. 2013 14:11