Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 – 2012

HERO WP 2014/02: Forfattere: Geir Godager og Tor Iversen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Sammendrag

 1. Antallet selvoppgitte kontakter med allmennlege har økt i perioden 1999 til 2012. I 2012 er gjennomsnittlig antall kontakter i løpet av de siste 12 måneder 3,46. Dette er liten reduksjon sammenlignet med antallet i levekårsundersøkelsen fra 2008.
 2. Vi finner i 2012 ingen sammenheng med kapasitet på legenivå og antall kontakter med allmennlege. Dette er forskjellig fra 2008 da antallet kontakter med allmennlege var større dersom respondentens fastlege opplevde knapphet på pasienter.
 3. Vi finner heller ingen sammenheng mellom kapasitet i fastlegetjenesten på kommunenivå og antall kontakter med allmennlege.
 4. Andelen som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten, har ikke blitt mindre etter innføringen av fastlegeordningen i 2001. Det er en økning i antallet kontakter med spesialisthelsetjenesten også i perioden fra 2008 til 2012. Dette gjelder særlig for kontakter med private spesialister.
 5. Vi finner ingen sammenheng mellom kapasitet på kommunenivå i fastlegetjenesten og antall kontakter med spesialisthelsetjenesten. Dette er forskjellig fra 2008 da vi fant at antallet kontakter med spesialisthelsetjenesten var større i kommuner der mer enn halvparten av legene har ledige listeplasser.
 6. Ventetiden fra timebestilling til konsultasjon hos allmennlege har falt jevnt fra 1999 til 2005, for så å flate ut. Ventetiden er uendret fra 2008 til 2012. Andelen som får time samme dag, har økt, og det har i perioden vært en jevn nedgang i andelen som må vente mer enn 14 dager på konsultasjon.
 7. God kapasitet i fastlegetjenesten på kommunenivå gir kortere ventetid: Ventetiden er signifikant kortere i kommuner der det er mer enn 50 ledige listeplasser per tusen innbyggere.
 8. God kapasitet på legenivå ga kortere ventetid i 2008. Det er ikke tilfelle i 2012. Leger som har mer enn 100 ledige plasser på sin liste tilbyr ikke lenger kortere ventetid enn leger som ikke har ledig kapasitet.
 9. Legene med mange pasienter på listen tilbyr kortere ventetider enn leger med korte lister. Det er ingen forskjell i ventetid til fastleger med mer enn 2000 pasienter på listen og de øvrige fastlegene .
 10. Det har skjedd en utvikling i befolkningens fornøydhet i perioden 2002-2012 sett under ett:
  •  Befolkningen er mindre fornøyd med relasjonen til legen
  •  Befolkningen er mindre fornøyd med legens faglige dyktighet.
  •  Det er ingen endringer i oppfatningen av fastlegens henvisningspraksis
  •  Det er ingen endringer i fornøydhet med konsultasjonslengden
  •  Befolkningen er mer fornøyd med ventetiden til konsultasjon
 11. Vi har også undersøkt om respondentens fornøydhet påvirkes av hvorvidt pasientens fastlege har ledig kapasitet. Fastleger med ledig kapasitet skårer ikke bedre enn fastleger uten ledig kapasitet langs noen dimensjoner. Vi finner at respondentene i større grad er enig i at "Legen tar meg og mine problemer på alvor" dersom de selv har en fastlege som ikke har ledig kapasitet. Respondenter som har en fastlege uten ledig kapasitet, uttrykker også i større grad at de har full tillit til den behandlingen legen gir. Videre finner vi at respondenter med fastlege uten ledig kapasitet også uttrykker større grad av tilfredshet med legens henvisningsbeslutning.
 12. Internasjonale sammenlikninger har dokumentert at den norske allmennlegetjenesten skårer dårlig når det gjelder evne til å evaluere tjenestens tilgjengelighet og kvalitet. Myndighetene trenger et redskap for å overvåke utviklingen i befolkningens bruk av, tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene. Inntil videre er levekårsundersøkelsene koplet med fastlegedatabasen et hensiktsmessig og billig hjelpemiddel for å ivareta en slik overvåkningsfunksjon.

ISBN 978-82-7756-241-4

Publisert 15. apr. 2014 13:07 - Sist endret 15. apr. 2014 13:07