Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Kommunenes drifts- og investeringsbeslutninger

HERO WP 2015/4: Forfattere: Terje P. Hagen, David Philip McArthur og Trond Tjerbo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Forord

Gjennom prosjektet "Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015" studerer vi tre forhold ved omsorgstjenestene i norske kommuner:

  1. Kommunale omsorgsplaner
  2. Kommunenes drifts- og investeringsnivå i pleie- og omsorgstjenestene
  3. Tjenestenes innhold, fordeling og kvalitet

Delprosjekt A har som mål å studere kommunal planlegging (1) ved å gi en landsdekkende oversikt over omfanget av eksisterende omsorgsplaner og omsorgsplaner som er under utarbeidelse, (2) ved å gi en analyse av innholdet i og kvaliteten av omsorgsplanene og (3) ved å forklare variasjoner i innholdet av omsorgsplanene. Delprosjekt B har som mål å studere kommunenes tilpasning av drifts- og investeringsnivået innenfor omsorgstjenestene (1) ved en nærmere beskrivelse av drifts- og investeringsnivået i perioden fram til 2015, (2) ved en nærmere analyse av forklaringer på kommunenes tilpasning basert på tradisjonelle tilbuds- og etterspørselsvariabler, og (3) ved nærmere analyse effektene av virkemidlene i Omsorgsplan 2015. Delprosjekt C har som mål å studere variasjoner i (1) i tjenestenes innhold, herunder differensiering av tilbudet i sykehjemmene, og innretning og omfang av hjemmetjenestene, (2) tjenestenes fordeling, blant annet om det skjer endringer i tjenestemottakernes alder og de helseproblemer som prioriteres, og (3) kvaliteten i omsorgstjenestene.

Denne rapporten omfatter hovedanalysene fra Delprosjekt B. I tillegg til denne rapporten er på mer spesifikke områder allerede publisert artikler til faglige tidsskrifter. Flere slike artikler er under arbeid.

ISBN 978-82-7756-248-3

Publisert 6. okt. 2015 14:01 - Sist endret 6. okt. 2015 14:06