Analyser av tjenestebruk, reinnleggelser og mortalitet blant infarkt-, slag-, hoftebruddpasienter i Oslo, 2009-2014

HERO WP 2017/1: Tron A. Moger og Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

graf på reinnleggelse etter hjerteinfarkt

Pasientforløp i året før og året etter indeksdagen (første dag i indeksoppholdet) for hjerteinfarkt. Figuren viser andelen av pasienten som befinner seg i hver av de seks tilstandene hver dag.

Sammendrag

Data fra Oslo kommunes fagsystem for omsorgstjenestene gir mye informasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester og pleiebehov målt ved ADL på individnivå. Dataene har imidlertid ikke blitt analysert i detalj tidligere. Ved å koble disse dataene sammen med Norsk pasientregister og KUHR får man komplette forløp av tjenesteforbruket innen primær- og spesialisthelsetjenesten samt pleie- og omsorgssektoren. Denne rapporten ser på insidens, forløp, tjenestebruk, tid til kontakt med fastlege, samt 30-dagers reinnleggelsesrate og 30/365-dagers dødelighet for diagnosene hjerteinfarkt, slag og hoftebrudd, både for Oslo totalt og variasjon over bydelene. Oppfølgingsperioden er fra 2009-2014, totalt 6621 infarkt-, 5697 slag- og 6182 hoftebruddspasienter. Analysene for Oslo totalt har spesielt fokus på endringer i periodene før (2009-2011) og etter (2012-2014) samhandlingsreformen.

Det var gjennomgående en reduksjon i forbruket av hjemmesykepleie og behandling/rehabilitering i perioden etter samhandlingsreformen sammenlignet med før, for alle tre diagnoser. Forskjellene var stort sett små, ca. 1-4%, men likevel signifikante grunnet størrelsen på datamaterialet. I følge Stortingsmelding 26 bør det for alle som skal ha hjemmetjenester gjennomføres et besøk til eller av fastlegen innen 14 dager etter utskrivning fra sykehus. Median tid til kontakt med fastlege for pasienter som ble utskrevet til hjemmet var betydelig lengre enn dette. Det var likevel en signifikant reduksjon i tiden etter samhandlingsreformen sammenlignet med før, fra 21 til 14 dager for hjerteinfarkt, fra 30 til 22 dager for slag, og fra 47 til 37 dager for hoftebrudd. Selv om det var en reduksjon i forbruket av tjenester etter samhandlingsreformen, var det ingen forskjell i reinnleggelser og dødelighet sammenliknet med perioden før reformen.

Selv om det var noe variasjon i kjønns- og aldersjustert insidens over bydelene for de tre diagnosene, var det nokså små forskjeller i tjenestebruk, reinnleggelser og dødelighet etter justering for kjønn, alder, komorbiditeter og ADL-score. Det virker derfor som om tjenestetilbudet er jevnt fordelt over byen, og at kvaliteten på behandlingen målt ved reinnleggelser og korttidsdødelighet er lik uansett hvor man bor i Oslo. Tid til kontakt med fastlege var også nokså jevnt fordelt over byen, men for lang sammenlignet med anbefalingen i stortingsmeldingen.

ISBN 978-82-7756-260-5

Last ned rapport

Publisert 22. feb. 2017 13:29 - Sist endret 22. feb. 2017 13:32