English version of this page

EU-Wise (avsluttet)

Prosjektet  er et samarbeid mellom partnere fra 6 europeiske land og skal bidra til utviklingen av gode tiltak i nærmiljøet for mestring av kronisk/langvarig sykdom.

Forskergruppe

Signe Anette Nærbø Strindhaug, Ingrid Annette Ruud Knutsen, Dagmara Bossy og Christina Foss. Foto: A. Kolaas

Om prosjektet

EU-Wise (Self-care Support for People with Long Term Conditions, Diabetes NDS Heart Disease: A Whole System Approach) er et prosjekt under EU’s 7. rammeprogram. Prosjektet som har en budsjettramme på € 2.9 millioner er utviklet gjennom et samarbeid mellom partnere fra 6 europeiske land.

Mål

Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskaper om eksisterende og potensielle ressurser som ligger i nettverk innenfor de ulike kulturer og lokalmiljøer i Europa.

Overordnet hensikt for prosjektet er å bidra til utviklingen av gode tiltak i nærmiljøet for mestring av kronisk/langvarig sykdom.

En sentral målsetting er å få økt innsikt i hvilken betydning nettverk i nærmiljøet har for mestring av langvarig sykdom. Vi har valgt å fokusere personer med diabetes 2 fordi dette er et eksempel på vanlig langvarig lidelse, og vi har valgt å ha fokus spesifikt blikk på psykososialt utsatte grupper.

Intervensjon med fokus på nettverk

De fleste tiltak som utvikles overfor mennesker med kroniske lidelser er rettet mot at pasienten skal endre atferd ved å få kunnskap til å ta tak i egen situasjon. Vårt utgangspunkt er at det er viktig å ha fokus på det som er rundt pasienten, nettverket som finnes i hans eller hennes lokalmiljø. Hvordan kan vi legge til rette for at diabetes-pasient får kontakt med ressurser eller tiltak som er i lokalmiljøet der de bor?  Se intervensjon som er utviklet av EU-Wise (6 min):

Bakgrunn

Mye forebyggende virksomhet har så langt dreiet seg om å styrke enkeltindividets helseadferd og mestringsmuligheter, og kan derved beskrives som å være individorientert. I dette prosjektet er fokus rettet mot den sammenheng individet inngår i. Betydningen av sosiale nettverk for helse og velferd er vel etablert gjennom forskning på feltet. Vi vet at økonomiske og kulturelle resurser spiller sammen med sosiale nettverk og på den måten påvirker muligheter og valg av betydning for helsen. Nettverk forstås i utvidet forstand, som både nær familie og venner (naboer og/eller kjæledyr), private organisasjoner (alt fra sangkoret eller jakt- og fiskegruppa til den lokale diabetesforeningen) og kommunalt forankrede støttegrupper (som fastlegen eller frisklivssentralen) samt nettbaserte kontakter (med individer i samme situasjon eller via bruk av e-helsetiltak).

Det er et behov for å forstå forholdet og samspillet mellom formell- og uformell, privat- og offentlig hjelp. Vi vil undersøke:

  • den rolle lokale grupper offentlige og frivillige organisasjoner eller grupper spiller i mestring av langvarig sykdom
  • om – og i tilfelle hvordan ulike private organisasjoner og nettverk spiller sammen med offentlige helsebidrag
  • hvordan ulike former for nettverk fungerer for ulike grupper av pasienter (kjønn, alder, utdannelse osv)

Gjennom å se forbindelsen mellom ulike nivåer av hjelpetiltak; bidrag fra individets sosiale nettverk, bidrag fra frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet og kommunal offentlig helsehjelp av ulikt slag vil prosjektet legge hovedvekten på dagliglivet og det pasientnære, men denne sees i lys av de rammer som legges av samfunnsstrukturer og offentlig helsepolitikk i det enkelte land. Ulike strukturelle og helsepolitiske føringer vil skape ulikt nettverk.  Gjennom sammenligning mellom deltagerlandene er det også et mål å få innsikt i hvordan ulike strukturer bidrar til ulike nettverk og derved ulike betingelser for mestring.

I tillegg til ulike litteratursammenstillinger vil det samles en rekke kvalitative og kvantitative data fra pasienter, helsepersonell, medlemmer og ansatte i ulike interesse organisasjoner i både privat og kommunal regi samt fra sentrale helsepolitikere.

Europeiske land har svært sammenlignbare utfordringer hva gjelder kronisk/langvarig sykdom, men er på relativt ulike stadier når det gjelder strategier for å forholde seg til utfordringene.  Det er derved et potensial i å konsolidere kunnskap og dele innsikt for å kunne utvikle bedre praksis.

Finansiering

EU-Wise er et prosjekt under EU’s 7. rammeprogram.

Samarbeid

EU- WISE ledes av professor Anne Rogers for tiden ved University of Manchester, som er koordinerende organisasjon.

Deltagere er:

  • THE UNIVERSITY OF MANCHESTER UNIMAN, United Kingdom, Anne Rogers, Professor of the Sociology of Health Care
  • UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY UNWE, Bulgaria, Elka Todorova, Professor at the Department of Economic Sociology
  • UNIVERSIDAD DE NAVARRA UNAV Spain, Dr Maria del Carmen Portillo Vega
  • PANEPISTIMIO KRITIS (UNIVERSITY OF CRETE), UoC Greece, Christos Lionis, Professor i Social and Family Medicine
  • STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT RUNMC, Netherlands, Professor Michel Wensing
  • FUNDACION EDUCACION SALUD Y SOCIEDAD EHSF, Spain, Manual Serrano Gill, President
  • UNIVERSITY OF OSLO, Norway,  I. Christina Foss; Professor at Institute for Health and Society

Start - slutt

Prosjektstart var 1.januar 2012 og prosjektet går over 4 år.

 

Publisert 14. mars 2012 11:33 - Sist endret 7. juni 2017 09:58

Kontakt

Koordinator og leder av den norske delen av prosjektet:

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere