English version of this page

Habilitering for voksne individer (avsluttet)

Evaluering av spesialiserte habiliteringstjenester for voksne med sammensatte funksjonsnedsettelser

Om prosjektet

Habiliteringstjenester for voksne med komplekse funksjonsnedsettelser er et forskningssvakt område med lite kompetanse og få miljøer, til tross for at behovet for forskningsbaserte kunnskaper er stort.

Det ble derfor igangsatt en nasjonal kartlegging av habiliteringstjenesten for voksne som ledd i et nasjonalt og et internasjonalt samarbeid med sikte på å fremskaffe bedre kunnskaper om helse og livssituasjon hos personer med mental funksjonsnedsettelse, og pårørendes situasjon og kvaliteten på helsetjenester til denne gruppen Dessuten ønsket vi å gjennomføre et pilotprosjekt med mer detaljert kartlegging av tjenester og behov på individnivå.

Den nasjonale kartleggingen er forankret ved Avdeling for voksenhabilitering, Oslo universitetssykehus og gjennomføres i samarbeid med habiliteringstjenestene for voksne i Norge. Den er ledet av en prosjektgruppe med cand. psychol Nils-Øivind Offernes som prosjektleder.

Pilot prosjektet om individer med mentale funksjonsnedsettelser er forankret i Universitetssykehuset i Tromsø og ledes av professor Audny Anke. Nettverket omfatter forskere med relevant men ulik forskerkompetanse, og med representasjon fra samtlige helseregioner i Norge. 

Overlege Anne-Katrin Holmøy gjennomførte pilotprosjektet om tjenester og tjenestebehov hos personer med muskeldystrofier.

Mål

Målet til prosjektet er å 1) fremskaffe nye og relevante kunnskaper som grunnlag for evaluering og forbedring av tjenestene, og undersøkelsen forventes også å gi grunnlag for å belyse forskningsmessige spørsmål og danne utgangspunkt for ny forskning; 2) bygge opp forskningskompetanse og -miljøer på feltet, samt å etablere internasjonalt samarbeid med relevante forskningsmiljøer; 3) kartlegge helse og livssituasjon i individer med mentale funksjonsnedsettelser og muskel dystrofier, forhold som påvirker dette, hvilke tjenester som ytes og i hvilken grad det foreligger udekkede behov og 4) fremme formidling og implementering av forskningsresultatene.

Brukermedvirkning i prosjektet

  • CHARMs brukerpanel

Resultater

Den nasjonale kartleggingen er sammenfattet in en rapport til Helsedirektoratet - se rapporten her.

Finansiering

Norges forskningsråd gjennom CHARM har finansiert Phd-prosjektet. Helsedirektoratet har finansiert den nasjonale kartleggingen. Pilotprosjektet er finansiert av Fondstiftelsen ved Oslo Universitetssykehus.

Samarbeid

Nasjonal kartlegging: Samtlige habiliteringstjenester for voksne i landet, Oslo universitetssykehus, Universitetssykehus i Nord-Norge og Sunnaas sykehus.

Mental funksjonsnedsettelse: Nettverk med fagpersoner med relevant, men ulik faglig bakgrunn og med representasjon av universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Start og slutt

2014 - 2018 

Publisert 25. feb. 2022 14:25 - Sist endret 22. juni 2022 11:43

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere