Psykisk helse etter hjerneslag - personer med afasi (avsluttet)

Modellutviklingsstudie for å fremme psykososial rehabilitering og psykisk velvære for slagrammede med afasi

Om prosjektet

Dette doktorgradsprosjektet fokuserer på tilrettelegging og tilpasning av et psykososialt rehabiliteringsprogram til personer med språkskader (afasi) etter hjerneslag.

Studien er en del av prosjektet ”Psykisk helse etter hjerneslag: Et modellutviklingsprosjekt for psykososial rehabilitering i kommunehelsetjenesten.”

Mål

Studiens hensikt er å utvikle, utprøve og evaluere et psykososialt rehabiliteringsprogram som kan fremme helse og psykisk velvære blant personer med afasi etter hjerneslag.  

Resultater

Tiltaksprogrammet er evaluert som nyttig og viktig av deltagere og samarbeidspartnere. Vitenskapelige funn og publisering er i prosess.  

Bakgrunn

Studien er hovedsaklig kvalitativ. Det benyttes imidlertid en metodetriangulering med deltagende observasjon, kvalitative intervju og standardiserte kliniske instrumenter i datainnsamlingen..

Det kliniske tiltaksprogrammet er komplekst og henter sitt empiriske og teoretiske grunnlag fra flere forskningsdisipliner. I tråd med studiens helsefremmende målsetning er studien inspirert av Antonovsky’s salutogenetetiske teori som vektlegger opplevelse av mening og sammenheng.

For å kunne leve godt med konsekvensene av hjerneslag og afasi kreves en omfattende tilpasnings- og mestringsprosess. Guidet egenbeslutning er en metode som tilstreber meningsfull og effektiv problemløsning gjennom en målrettet kommunikasjons- og samhandlingsprosess mellom helsepersonell og pasient/bruker (Vibeke Zoffman m. fl).

Tilrettelegging for best mulig kommunikasjon med den afasirammede er gjort gjennom bruk av prinsipper fra metoden ”Støttet samtale for voksne med afasi” (Aura Kagan m.fl.)

Veiledere

Professor Marit Kirkevold (Hovedveileder)

Professor Torgeir Bruun-Wyller (Medveileder)

Finansiering

 • Helse og Rehabilitering v/ Afasiforbundet
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Universitetet i Oslo (Avdelig for sykepleievitenskap)
 • Høgskolen i Hedmark (Avdeling for helse og idrettsfag) 

Samarbeid

 • Høgskolen i Hedmark
 • Oslo Universitetssykehus
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Bredtvet kompetansesenter
 • Sykehuset Innlandet
 • Oslo kommune
 • Stange kommune
 • Elverum kommune 

Prosjektstart og sluttdato

2007-2011
 

Publisert 29. apr. 2011 13:41 - Sist endret 7. feb. 2017 14:38

Kontakt

Berit Arnesveen Bronken

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere