Psykisk helse etter hjerneslag (avsluttet)

Et modellutviklingsprosjekt for psykososial rehabilitering i primærhelsetjenesten.

Om prosjektet

Til tross for forbedringer i den medisinske behandlingen og rehabiliteringen av pasienter som har gjennomgått hjerneslag, må mange personer med slag tilpasse seg varige konsekvenser og forandringer i funksjonsnivået. Omfattende forskning har dokumentert omfanget av psykososiale problemer hos personer med slag. Dette inkluderer høy grad av angst, depresjon og sosial isolasjon. Allikevel finnes det lite forskning som fokuserer på hvordan man kan støtte personer med slag i omstillingsprosessen det første året etter slaget. Vår tidligere forskning omfatter flere longitudinale kvalitative studier av personer med slag, og dokumenterer at omstillingsprosessen etter et slag er langvarig og kompleks.

Mål

Etter at en grundig evaluering av den utviklede intervensjonen er avsluttet, er målet å initiere en større, kontrollert studie.

Resultater

Analysen av intervjudata fra deltagende pasienter og helsepersonell tyder på at intervensjonen ble opplevd som nyttig og verdifull. Både pasienter og helsepersonell var enige i at en slik intervensjon strengs. Vi er nå i ferd med å analyse data og utarbeide vitenskapelige artikler på grunnlag av disse.

Bakgrunn

For å følge opp disse funnene, har vi utviklet og testet ut en psykososial intervensjon som hadde som formål å støtte og fremme individuelle mestringsstrategier og personens ressurser.

Intervensjonen søkte å styrke deltagernes muligheter for å integrere sykdom og liv på en måte som opplevdes meningsfull for den enkelte. Målet var å fremme psykososial velvære og livskvalitet hos deltagerne. Intervensjonen bestod av 8 individuelle møter mellom personen med slag og en spesialopplært helsearbeider de første 6 månedene etter slaget (for afasirammede ca 12 møter over et år).

Teoretisk er intervensjonen basert på ideer fra empowerment-filosofi, narrativ psykologi, guidet egenbeslutning og støttet samtale for voksne med afasi. Intervensjonen ble utviklet i tett samarbeid med kliniske eksperter innen rehabilitering og primærhelsetjenesten. I utprøvingen av intervensjonen deltok 25 personer med slag og 12 spesialopplærte helsearbeidere. Prosjektet er tilknyttet forskingsgruppen GEOF

Delprosjekter

Prosjektstart og sluttdato

2007-2011

Finansiering

 • Helse og Rehabilitering v/Afasiforbundet
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • GEOF
 • Høgskolen i Hedmark

Samarbeid

 • Høgskolen i Hedmark
 • Sykehuset Innlandet
 • Stange kommune
 • Elverum kommune
 • Oslo universitetssykehus
 • Bydel Østensjø
 • Bredtvet kompetansesenter
 • Haukeland sykehus
Publisert 1. mars 2011 14:57 - Sist endret 31. juli 2012 14:54

Kontakt

Prosjektleder:

Marit Kirkevold

Deltakere

 • Marit Kirkevold
 • Berit Arnesveen Bronken
 • Randi Martinsen
 • Marit Strømstad
 • Anita Engelberg
 • Bente Larsen
 • Signe Gjærum
 • Siri Nordvang
 • Oddny Vasaasen
 • Gro Beate Samdal
 • Siv Veglo
 • Ingunn Stormarken
Detaljert oversikt over deltakere