English version of this page

Kompetansemåling i kommunehelsetjenesten (avsluttet)

Prosjektet skal utvikle, teste og evaluere et kompetansemålingsverktøy for helsepersonell i kommunehelsetjenesten

Hvordan kan vi måle kompetanse blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten? I dette prosjektet skal forskerne teste og utvikle et verktøy som gjør at vi bedre kan forstå kvaliteten på tjenestene som leveres i dag.

Illustrasjon: colourbox.com

Mål

Er å utvikle, teste og evaluere et valid og pålitelig kompetansemålingsverktøy for helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Bakgrunn

Kommunehelsetjenesten har gjennomgått en enorm forandring de siste tiår med en formidabel ekspansjon i forhold til tjenestemottakere og oppgaver som disse generer. Samhandlingsreformen som ble innført 1.1.2012 har gitt kommunehelsetjenesten ytterlige oppgaver men hovedvekt på økt samarbeid, forebygging og tidlig intervensjon.

Samtidig som utviklingen av kommunehelsetjenesten har ekspandert, viser forskning at kompetansen til helsepersonell som utfører tjenestene ikke henger med utviklingen. Helsepersonell i kommunehelsetjenesten består hovedsakelig av assistenter (uten faglig utdanning i helsevesenet), hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere (helsefaglig utdanning på videregående nivå) og sykepleiere (3-årig høgskoleutdanning).

Kompetanse blir i dette prosjektet forstått som en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger som er spesifikke for den konteksten helsepersonell jobber i. Kompetanse er altså noe mer enn den utdanning og opplæring man har; den er hele ryggsekken av verktøy som helsepersonell utnytter i sitt yrke.

Det er gjort svært lite forskning på hva slags kompetanse helsepersonell i dagens kommunehelsetjeneste besitter. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå tjenestene og kvaliteten på tjenestene som vi leverer i dag. Kunnskap om kompetanse vil også kunne bidra til fremtidig planlegging av kompetansesammensetning i kommunene, og vil kunne bidra til å veilede utdanningsinstitusjoner i forhold til kompetanseutvikling.

For å få kunnskap om kompetansen til helsepersonell i kommunehelsetjenesten må valid og pålitelig verktøy foreligge. Det gjør det ikke per i dag, og prosjektet har derfor som mål å utvikle et instrument/spørreskjema som har dette til hensikt.

Finansiering

  • Avdeling for sykepleievitenskap, UiO

Start - slutt

1.8.2011 – 31.7.2014

Publisert 14. mars 2012 13:15 - Sist endret 9. feb. 2022 12:55

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere