Legeproduserte tekster (avsluttet)

En undersøkelse av den språklige kvaliteten i legeerklæringer ved uføresaker

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Med dette prosjektet ønsker vi å fremskaffe empirisk kunnskap om hvordan allmennleger belegger og begrunner sammenhengen mellom sykdom, funksjonsevne og arbeidsevne. Hva slags informasjon gir legene i slike erklæringer, hvilke språklige virkemidler benytter de og hvilke argumentative strategier kan vi vente å finne?

Mål

Prosjektets formål er, gjennom en deskriptiv analyse av et strategisk utvalg av uføresaker, å kunne si noe om hva som står i slike erklæringer.  På sikt kan prosjektet bidra til å kvalitetssikre legeerklæringene i uføresaker slik at de fungerer som gode premissleverandører for de som fatter vedtak i NAV. I tillegg kan det bidra til å belyse om den informasjonen som formidles om pasienten er tilstrekkelig, relevant, klar og etterprøvbar, slik at behandlingen av uføresøknader blir mest mulig rettferdig og forutsigbar.

Samarbeid

Veiledere er professor Bård Natvig ved Inst. for helse og samfunn, avd. for allmennmedisin og førsteamanuensis Anne Helene Kveim Lie ved inst. for samfunnsmedisin. Koveileder er professor Eivind Engebretsen ved Institutt for helsefag.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Prosjektstart

1.1.2013

 

Utvalgte publikasjoner

Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2018). Acting by persuasion— values and rhetoric in medical certificates of work incapacity: A qualitative document analysis. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  0, s 1- 7 . doi: 10.1136/medhum-2018-011496

Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2017). ‘Working is out of the question’: a qualitative text analysis of medical certificates of disability. BMC Family Practice.  ISSN 1471-2296.  18(55) . doi: 10.1186/s12875-017-0627-z

Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Writing the patient down and out: the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illnes.  ISSN 0141-9889.  38(8), s 1379- 1395 . doi: 10.1111/1467-9566.12481

Publisert 21. feb. 2013 09:04 - Sist endret 17. feb. 2020 10:43