English version of this page

Uten mat og drikke (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på ernæring og setter spesielt fokus på behov i den aldrende befolkning. Avtakende, manglende eller uheldig inntak av mat og drikke truer fysiske, psykiske og sosiale funksjoner. Dette bidrar trolig til lavere livskvalitet i eldre år og økt etterspørsel av offentlige omsorgstjenester i den aldrende befolkningen.

illustrasjonsfoto: Espen Wik

Om prosjektet

Dette prosjektet tematiserer samspill mellom ernæring, omsorgsteknologi og framtidsretta tjenestemodeller i helsetjenesten. Vi søker å peke på gevinster av personlig og samfunnsmessig art. Det betyr at funn fra prosjektet bidra til å vedlikeholde fysisk funksjon, mental kapasitet og sosialt velvære, slik at flere er uavhengige og bor hjemme med nødvendige tjenester.

Mål

Avtakende og manglende inntak av mat og drikke er en ernærningsmessig risiko som truer fysisk, psykisk og sosialt velvære, og bidrar til økende etterspørsel av praktisk hjelp og omsorgstjenester. Prosjektet fokuserer på ernæringsproblematikk og ny, innovativ omsorgsteknologi, med å tematisere følgende delmål:

  • utrede indikatorer for ernæringsmessig risiko som bidrar til å forebygge mangelfull eller underernæring hos hjemmeboende eldre, kronisk syke
  • spesifisere akseptable og effektive hjelpemidler; ikke invaderende sensorer og andre, enkle strategier for å identifisere og monitorere tilstrekkelig ernæring.
  • foreslå tjenestemodeller for samspill som bidrar til å forebygge underernæring og utsette økende behov for offentlig tjenesteyting.

Prosjektet skal bidra til at det fanges opp ernæringsmessig risiko blant eldre som mottar praktisk hjelp og omsorgstjenester i eget hjem, og hjemmeboende eldre, friske eller kronisk syke, i stabil fase som ikke mottar omsorgstjenester fra organisert hjelpeapparatet.

Bakgrunn

Tilstrekkelig nærings- og energirik mat og drikke er en tematikk av stor betydning for den aldrende befolkningen, og gi den enkelte bedre forutsetninger for deltakelse, forebygge fall, kognitiv svikt og ensomhet. Studier viser at mange eldre kan ha en ernæringsmessig risiko. For eksempel er det dokumentert at 46% av mottakerne av offentlige omsorgstjenester i eget hjem i Bærum kommune viser tegn på mangelfull ernæring (Helsedirektoratet, 2009). Hvor ofte man spiser, hva man spiser, eller at man husker å spise og drikke er forhold som påvirker og bidrar til at små, tilsynelatende isolerte endringer over tid i sum bidrar til utilstrekkelig næringsinntak. Mangelfull ernæring kan føre til forverret fysisk og kognitiv funksjon, redusert livskvalitet, eller nedsatt motstandskraft. Dette bidrar fort til at man blir mer avhengig av praktisk hjelp og omsorgstjenester. Tiltak for å utvikle nye tjenester i kommunene kan bidra til velvære og uavhengighet slik at man kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Det er lite kunnskap om hva som kan være akseptable metoder og effektive hjelpemidler for å forebygge, identifisere eller kompensere for risiko mangelfull ernæring bidrar til. Omsorgsteknologiløsninger relatert til mat og drikke kan bidra med informasjon for å forebygge, monitorere og identifisere kompensatoriske strategier, og rapportere observasjoner som peker på hva den enkelte faktisk spiser og drikker, ikke glemmer eller utsetter.

Finansiering

Regionalt forskningsfond Hovedstaden

Samarbeid

  • SINTEF IKT
  • Bærum kommune

Start - slutt

Prosjekt starter medio februar og varer frem til oktober 2011. Forprosjektet “… uten mat og drikke …” vil danne utgangspunkt for søknad om gjennomføringsprosjekt der samarbeidspartnere i Norge, Europa og USA deltar for å utvikle og utprøve omsorgsteknologiløsninger som forebygger, monitorerer og/eller kompenserer for ernæringsmessig risiko blant hjemmeboende eldre. Rapporten fra forprosjektet kan du lese her.

Prosjektet viderføres i ACTIVE.

Publisert 14. mars 2011 08:36 - Sist endret 7. feb. 2020 15:08

Kontakt

Prosjektleder

Anne Moen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere