English version of this page

Postoperativ smertebehandling av barn

Vi kartlegger postoperativ smertevurdering og smertebehandling av barn ved postoperative avdelinger i Norge. I tillegg utvikler vi en intervensjon med sykepleiere og evaluerer om den vil bedre smertebehandlingen.

gutt på sykehus

Smerte hos barn og ungdom undervurderes og underbehandles til tross for at det i dag finnes en mengde tilgjengelig forskning om temaet barn og smerte. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Studien har en pre-post design, med sammenligningsgruppe (baseline T-1, samt en mnd T-2 og seks mnd T-3 etter intervensjonen). Studien gjennomføres ved seks store postoperative avdelinger på universitetssykehus i Norge. Studien deles inn i flere faser og det vil bli brukt ulike metodiske tilnærminger (spørreskjema, observasjon av klinisk praksis og intervju med barn).

Mål

Kartlegge postoperativ smertebehandling av barn og ungdom i Norge, samt se om intervensjon med sykepleiere vil bedre smertebehandlingen.

Bakgrunn

Smerte hos barn og ungdom undervurderes og underbehandles til tross for at det i dag finnes en mengde tilgjengelig forskning om temaet barn og smerte. Internasjonal forskning indikerer at sykepleieres holdninger og manglende kunnskap om smerte og smertebehandling til barn og ungdom, kan være mulig årsak til dette. Ubehandlet smerte kan få uheldige konsekvenser, som unødvendig lidelse, økt fare for komplikasjoner, økt risiko for morbiditet og mortalitet, samt lengre sykehusopphold og økte kostnader.

Sykepleiere som jobber på postoperative avdelinger har en viktig rolle og ansvar i forhold til postoperative smertehåndtering av barn og ungdom. Få studier har undersøkt postoperativ smertebehandling av barn og unge, og det var derfor behov for å undersøke dette nærmere.

Studien har et pre-post intervensjonsdesign med kontrollgruppe. Intervensjonen er undervisning og ulike resultater blir kartlagt tre ganger; T-1 (baseline), T-2 (1 mnd etter intervensjonen) og T-3 (6 mnd etter intervensjonen).

Studien gjennomføres på seks postoperative avdelinger som har barn og ungdom ved universitetssykehus i alle helseforetak i Norge. For å innhente data brukes spørreskjema PNKAS-N (Pediatric Nurses’ Knowlegde and Attitudes Survey Regarding Pain - norsk versjon) ved T-1, T-2 og T-3. Videre gjennomføres observasjonsstudier og intervjuer av barn og ungdom ved flere anledninger under studien.

Tre av de seks avdelingene randomiseres til å delta i intervensjon eller til kontrollgruppen. Intervensjonen gjennomføres av eksperter på smertehåndtering av barn og ungdom, og baseres på tidligere forskning, tilbakemeldinger fra fagutviklingssykepleier og ledere ved avdelingene, samt resultatene fra T-1 (baseline). Intervensjonen består av temadager (seks timer) med undervisning og workshop med hovedfokus på tema de viser lavest kompetanse innenfor. Alt personalet vil delta på denne temadagen. I tillegg vil det gis klinisk veiledning i smertehåndtering ift individuelle behov (2-3 dager/avdeling), samt jevnlig oppfølging (reminders) i form av fagtimer og plakater over en periode på 6 mnd.

Delprosjekter

 1. Kartlegging av kunnskaper og holdninger hos sykepleierne
 2. Utvikling og gjennomføring av intervensjonen
 3. Implementering og evaluering av intervensjonen

Finansiering

 • Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Kirurgisk Avdeling for Barn (KAB), Oslo universitetssykehus
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Sykehusbarn

Samarbeid

 • Helse Sør-Øst: Oslo Universitetssykehus & Akershus Universitetssykehus
 • Helse Vest: Stavanger Universitetssykehus & Haukeland Universitetssykehus
 • Helse Midt: Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital
 • Helse Nord: Universitetssykehuset Nord Norge
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • London South Bank University
 • Astrid Lindgren Children's Hospital, Stockholm

Start - slutt

2014 - 2019

 

Publisert 7. okt. 2016 14:45 - Sist endret 7. okt. 2016 15:02

Kontakt

Prosjektleder Tone Rustøen

Deltakere

 • Anja Hetland Smeland
 • Tone Rustøen
 • Alison Twycross, London South Bank University (co- supervisor)
 • Stefan Lundeberg, Astrid Lindgren Children's Hospital, Stockholm
 • Hanne Reinertsen, HiOA
 • Lill Nybro, OUS
 • Torgunn Næss, OUS
 • Eva Carlsen, OUS
Detaljert oversikt over deltakere