English version of this page

Psykososial helse etter hjerneslag

Denne randomiserte kontrollerte studien har som hensikt å undersøke om en samtalebasert psykososial intervensjon påvirker psykososialt velvære etter hjerneslag.

Om studien

Studien ledes av Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Universitetet i Oslo v/Avdeling for sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn. Studien er tilknyttet Forskningssenter for habilitering og rehabilitering (CHARM).

Bakgrunn

Mange slagrammede opplever rehabiliteringsprosessen etter hjerneslaget som svært krevende. De fysiske, kognitive, kommunikative og følelsesmessige konsekvensene av slaget er ofte sammensatte og påvirker hverandre. Depressive symptomer, angst og sosial isolasjon er vanlig etter slag. Slagrammede med afasi er i en risikogruppe for å utvikle både angst, depresjon og sosial isolasjon, men er ofte utelatt fra forskningsstudier.

Flere internasjonale forskningsstudier har vist at strukturerte samtaler med helsepersonell kan være til god hjelp for å fremme mestring og psykososialt velvære etter et hjerneslag. Med bakgrunn i dette har forskergruppen under ledelse av professor Marit Kirkevold utviklet en strukturert, samtalebasert psykososial intervensjon tilpasset norske forhold. Intervensjonen er prøvd ut i ulike pilotstudier med eldre og yngre slagrammede, og med afasirammede.

Intervensjonen

Intervensjonen består av 8 møter mellom den slagrammede og en spesialopplært sykepleier, ergoterapeut eller annen tilsvarende relevant bakgrunn, i perioden fra 1 til 6 måneder etter hjerneslaget. Hvert møte vil vare rundt en time, og tar utgangspunkt i et bestemt tema knyttet til det å leve med hjerneslag som for eksempel stemningsleie/humør, meningsfulle aktiviteter, kropp, nettverk/samvær med andre, og selvforståelse. Samtalene vil være fleksible og tilpasses den enkeltes behov. Møtene vil foregå der den slagrammede ønsker. Pårørende kan delta i samtalen inntil to ganger i løpet av perioden. Møtene vil i utgangspunktet være individuelle, men det vil kunne bli tilbud om gruppesamtale i siste del av intervensjonsperioden.

Mål

Hensikten med denne studien er å evaluere den samtalebaserte intervensjon på en større deltagergruppe og måle intervensjonens innvirkning på psykososial helse, mestring og livskvalitet.

Metode

Studien er en randomisert, singel blindet, kontrollert studie med en intervensjonsgruppe (150 deltagere) og en kontrollgruppe (150 deltagere). Hovedutfallsmål er psykososial helse (GHQ-28), men begge grupper vil i tillegg bli kartlagt for depresjon, angst, livskvalitet og mestring ved tidspunktene 1, 6 og 12 måneder etter hjerneslaget.

Godkjenninger

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-Sør) og registrert hos Personvernombudet hos de helseforetak som bidrar med rekruttering til studien.  

Finansiering

  • Helse Sør-Øst (Post-doc)
  • Ekstrastiftelsen v/Afasiforbundet (Stipendiat)
  • Scientia Fellows, UiO (Post-doc)

Samarbeid

  • Oslo Universitetssykehus
  • Høgskolen i Innlandet
  • UiT, Norges arktiske universitet, Campus Narvik
  • Akershus Universitetssykehus
  • Aarhus Universitet
  • University of Central Lancashire
  • City University of London

Start - slutt

2014 - 2019

Publisert 27. mars 2015 15:16 - Sist endret 2. juli 2018 20:28