English version of this page

Psykososial helse etter hjerneslag (avsluttet)

Denne randomiserte kontrollerte studien har som hensikt å undersøke om en samtalebasert psykososial intervensjon påvirker psykososialt velvære etter hjerneslag.

Bildet kan inneholde: natur, tre, grønn, branch, anlegg.
Foto: Colourbox.com

Om studien

Studien ledes av Universitetet i Oslo v/Avdeling for sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Studien er tilknyttet Forskningssenter for habilitering og rehabilitering (CHARM).

Bakgrunn

Mange slagrammede opplever rehabiliteringsprosessen etter hjerneslaget som svært krevende. De fysiske, kognitive, kommunikative og følelsesmessige konsekvensene av slaget er ofte sammensatte og påvirker hverandre. Depressive symptomer, angst og sosial isolasjon er vanlig etter slag. Slagrammede med afasi er i en risikogruppe for å utvikle både angst, depresjon og sosial isolasjon, men er ofte utelatt fra forskningsstudier.

Flere internasjonale forskningsstudier har vist at strukturerte samtaler med helsepersonell kan være til god hjelp for å fremme mestring og psykososialt velvære etter et hjerneslag. Med bakgrunn i dette har forskergruppen under ledelse av professor Marit Kirkevold utviklet en strukturert, samtalebasert psykososial intervensjon tilpasset norske forhold. Intervensjonen er prøvd ut i ulike pilotstudier med eldre og yngre slagrammede, og med afasirammede.

Intervensjonen

Intervensjonen består av 8 møter mellom den slagrammede og en spesialopplært sykepleier, ergoterapeut eller annen tilsvarende relevant bakgrunn, i perioden fra 1 til 6 måneder etter hjerneslaget. Hvert møte vil vare rundt en time, og tar utgangspunkt i et bestemt tema knyttet til det å leve med hjerneslag som for eksempel stemningsleie/humør, meningsfulle aktiviteter, kropp, nettverk/samvær med andre, og selvforståelse. Samtalene vil være fleksible og tilpasses den enkeltes behov. Møtene vil foregå der den slagrammede ønsker. Pårørende kan delta i samtalen inntil to ganger i løpet av perioden. Møtene vil i utgangspunktet være individuelle, men det vil kunne bli tilbud om gruppesamtale i siste del av intervensjonsperioden.

Mål

Hensikten med denne studien er å evaluere den samtalebaserte intervensjon på en større deltagergruppe og måle intervensjonens innvirkning på psykososial helse, mestring og livskvalitet.

Metode

Studien er en randomisert, singel blindet, kontrollert studie med en intervensjonsgruppe (150 deltagere) og en kontrollgruppe (150 deltagere). Hovedutfallsmål er psykososial helse (GHQ-28), men begge grupper vil i tillegg bli kartlagt for depresjon, angst, livskvalitet og mestring ved tidspunktene 1, 6 og 12 måneder etter hjerneslaget.

Godkjenninger

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-Sør) og registrert hos Personvernombudet hos de helseforetak som bidrar med rekruttering til studien.  

Finansiering

  • Helse Sør-Øst (Post-doc)
  • Ekstrastiftelsen v/Afasiforbundet (Stipendiat)
  • Scientia Fellows, UiO (Post-doc)

Samarbeid

  • Oslo Universitetssykehus
  • Høgskolen i Innlandet
  • UiT, Norges arktiske universitet, Campus Narvik
  • Akershus Universitetssykehus
  • Aarhus Universitet
  • University of Central Lancashire
  • City University of London

Start - slutt

2014 - 2021

Utvalgte publikasjoner

Mangset, M.; Kitzmüller G.; Evju A.S.; Angel, S.; Aadal, L.; Martinsen R.; Bronken B.A.; Kvigne K.; Bragstad L.K.; Hjelle EG., Sveen U. & Kirkevold, M. Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke: A process evaluation. Trials. 2021 Nov 27;22(1):850. doi: 10.1186/s13063-021-05765-w

Martinsen R.; Kitzmüller G.; Mangset M.; Bronken B.A.; Evju A.S.; Kvigne K.; Bragstad L.K.; Hjelle EG., Sveen U. & Kirkevold M. Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation. BMC Health Serv Res 21, 791 (2021). https://doi.org/10.1186/s12913-021-06857-8

Bragstad, L.K.; Hjelle, E.G.; Zucknick, M.; Sveen, U.; Thommessen, B.; Bronken, B.A.; Martinsen, R.; Kitzmüller, G.; Mangset, M.; Kvigne, K.J.; Hilari, K.; Lightbody, C.E. & Kirkevold, M. (2020) The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 34(8), s 1056- 1071. doi: 10.1177/0269215520929737

Bragstad, L.K.; Lerdal, A.V.; Gay, C.L.; Kirkevold, M.; Lee, K.A.; Lindberg, M.F.; Skogestad, I.J.; Hjelle, E.G.; Sveen, U.; Kottorp, A. (2020) Psychometric properties of a short version of Lee Fatigue Scale used as a generic PROM in persons with stroke or osteoarthritis: Assessment using a Rasch analysis approach. Health and Quality of Life Outcomes. 18:168. https://doi.org/10.1186/s12955-020-01419-8

Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2019). Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977. doi: 10.2340/16501977-2585 

Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2019). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study.  BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  19(59) doi: 10.1186/s12874-019-0694-z 

Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Zucknick, Manuela; Kirkevold, Marit; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2019). The General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) as an outcome measurement in a randomized controlled trial in a Norwegian stroke population.  BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  7(18) doi: 10.1186/s40359-019-0293-0

Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2019). Finding the Way Forward: The Lived Experience of People With Stroke After Participation in a Complex Psychosocial Intervention.  Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  doi: 10.1177/1049732319833366 

Linnerud, Silje Christin Wang & Bragstad, Line Kildal (2019). Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  14(76701) doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.76701

Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Martinsen, Randi; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Eriksen, Siren; Wyller, Torgeir Bruun & Sveen, Unni (2018). Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial.  BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  6(12) . doi: 10.1186/s40359-018-0223-6

Emneord: Hjerneslag, komplekse intervensjoner, implementering
Publisert 27. mars 2015 15:16 - Sist endret 27. sep. 2022 10:48