English version of this page

Smertevurdering av intensivpasienter

På tross av økt kunnskap om smerte og smertebehandling til intensivpasienter opplever mange smerter under intensivoppholdet. Mange kan ikke selv fortelle om de har vondt og hvor vondt de eventuelt har på grunn av sykdommen selv eller behandlingen. For å gi rett behandling er det viktig at de som behandler pasientene klarer å vurdere smerteintensiteten.

smertaskala 1 til 10

Hvordan vurdere smerteintensitet? Illustrasjon: colourbox

Om prosjektet

Denne studien har utviklet en algoritme som guider sykepleierne i hvordan de skal smertevurdere intensivpasientene. Algoritmen guider sykepleierne til å smertevurdere intensivpasientene minst en gang per vakt, både i ro og under snuing, smertevurdere pasientene ved hjelp av pålitelige smertekartleggingsverktøy, dokumentere smerteintensiteten og bruke smerteintensiteten som veiledning i videre smertebehandling. Alle sykepleierne på tre intensivavdelinger ble undervist og trent i å bruke algoritmen. Deretter ble algoritmen tatt i bruk på voksne intensivpasienter.

Data om smerteintensitet, respiratortid, liggetid, våkenhetsnivå, bruk av medisiner og andre bakgrunnsopplysninger ble samlet inn fra intensivpasientene som ble smertevurdert med algoritmen. Tilsvarende data ble også samlet inn fra en gruppe intensivpasienter som ikke ble smertevurdert med algoritmen, men innlagt på de tre avdelingene et år tidligere.

Mål

  1. Beskrive utviklingen av en smertevurderingsalgoritme og validere to av smertekartleggingsverktøyene i algoritmen.
  2. Beskrive implementeringen av algoritmen på tre avdelinger og deretter å beskrive etterlevelsen av algoritmen.
  3. Evaluere om algoritmen har effekt på intensivpasienters respiratortid, liggetid, våkenhetsnivå og bruk av medisiner og på smertedokumentasjon.

Resultater

  1. Smertevurderingsalgoritmen samsvarer med kliniske retningslinjer til voksne intensivpasienter. Et av kartleggingsverktøyene (Behavioral Pain Scale) viste moderat til veldig god inter-rater reliabilitet. Det andre kartleggingsverktøyet (Behavioral Pain Scale Non Intubated) viste rimelig til god inter-rater reliabilitet. Begge kartleggingsverktøyene hadde signifikant høyere smerteskår i ro enn under snuing.
  2. Intensivpasientene ble smertevurdert i 74.6% av de tilfellene de ifølge algoritmen skulle ha blitt smertevurdert. Pasientene ble smertevurdert mindre på kveld- og natt i forhold til dag. Menn ble smertevurdert sjeldnere enn kvinner. Dessuten ble pasienter med diagnosegruppen «Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker» (ICD S00-T98) smertevurdert sjeldnere enn pasienter med «Sykdommer i åndedrettssystemet» (ICD J00-J99).
  3. Hos en gruppe pasienter som ble smertevurdert med algoritmen ble smerteintensiteten signifikant oftere dokumentert, mens respiratortiden og liggetiden på intensiv ble signifikant kortere, sammenliknet med en gruppe pasienter som ikke ble smertevurdert med algoritmen.

Bakgrunn

Litteratursøk, bruk av ekspert panel og pilot testing ble brukt for å utvikle algoritmen. Kartleggingsverktøyene ble evaluert for inter-rater reliabilitet mellom to sykepleiere. Discriminant validity ble evaluert ved å sammenlikne smerte under snuing og i ro. Sykepleiernes etterlevelse med algoritmen ble evaluert ved multivariat regresjons analyse. Lineær regresjonsanalyse ble brukt for å evaluere effekten av å implementere algoritmen.

Finansiering

  • Studien er finansiert av Helse Sør Øst.

Samarbeid

Prosjektet utgår fra Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Det er også innledet samarbeid med Universitetet i California, San Fransisco.

Start - slutt

Prosjektstart 2011. Prosjektslutt desember 2016.

Publikasjoner

  • Olsen BF, Rustøen T, Sandvik L, Miaskowski C, Jacobsen M, Valeberg BT. Development of a pain management algorithm for intensive care units. Heart Lung; 2015;44:521-7.
  • Olsen BF, Rustøen T, Sandvik L, Miaskowski C, Jacobsen M, Valeberg BT. Implementation of a pain management algorithm in intensive care units and evaluation of nurses' level of adherence with the algorithm. Heart Lung; 2015;44:528-33.
  • Olsen BF, Rustøen T, Sandvik L, Jacobsen M, Valeberg BT. Results of implementing a pain management algorithm in intensive care unit patients: The impact on pain assessment, length of stay and duration of ventilation. Journal of Critical Care; 2016; http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2016.07.011.
Publisert 18. aug. 2016 14:23 - Sist endret 18. aug. 2016 14:49

Kontakt

Prosjektleder Tone Rustøen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere