English version of this page

Symptomer og helserelatert livskvalitet hos pasienter med hode/halskreft

Pasienter med hode/halskreft opplever plagsomme symptomer og redusert livskvalitet i forbindelse med sykdom og behandling i større grad enn mange andre kreftpasienter. Det er viktig å finne faktorer som identifiserer pasienter med økt risiko for slike problemer, for å kunne tilpasse behandlingen og tilby lindrende og støttende tiltak.

Mann med smerter i hodet

Depresjon er vanligere hos pasienter med hode/halskreft sammenlignet med andre grupper av kreftpasienter. Vi forsker for å finne ut hvordan vi kan gi bedre behandling til disse pasientene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Studien inkluderte 133 pasienter som fikk strålebehandling for hode/halskreft. Pasientene ble bedt om å fylle ut spørreskjema før oppstart av strålebehandling, og etter 1, 2, 3 og 6 måneder.

Bakgrunn

Depresjon er vanligere hos pasienter med hode/halskreft sammenlignet med andre grupper av kreftpasienter. Dette ses i sammenheng med stor påvirkning på viktige funksjoner som å spise, drikke og snakke. I tidligere studier av depresjon hos pasienter med hode/halskreft, er flere risikofaktorer for depresjon funnet, men få har studert en kombinasjon av ulike typer risikofaktorer.

I tillegg er pasienter med hode/halskreft blant de kreftpasienter som rapporterer mest smerte. Likevel finnes det få studier av smerte under og etter behandling, særlig i forhold til smertens lokalisasjon, gjennomsnittlig smerte, verste smerte, smertens påvirkning på pasienten og smertelindring, i tillegg til potensielle risikofaktorer for smerte.

Mål

Studien kartlegger symptomer og livskvalitet blant pasienter med hode/halskreft som får strålebehandling før, under og etter behandlingen. Hensikten er å identifisere hvilke risikofaktorer som finnes for de ulike symptomene, samt for redusert livskvalitet, slik at man i større grad enn tidligere kan forutse eventuelle mønstre i utviklingen av symptomer og livskvalitet hos fremtidige pasienter.

I tillegg kan resultatene bidra til at pasienter med økt risiko for å oppleve plagsomme symptomer og redusert livskvalitet lettere identifiseres, slik at de kan tilbys tilpasset behandling og tiltak. Dette vil kunne føre til at de i størst mulig grad opplever tilfredsstillende fysisk og psykisk funksjon, slik at flere kan gjennomføre behandling poliklinisk, hvilket vil spare sykehuset og samfunnet for ressurser.

Resultater

Mellom 29-42 % av pasientene hadde klinisk relevante nivå av depressive symptomer i løpet av studieperioden, betraktelig høyere enn hva som er vanlig i den generelle befolkningen, og det var flere risikofaktorer som klinikere bør være oppmerksomme på.

Videre hadde mellom 48-75 % av pasientene smerter i løpet av studieperioden, og andelen var størst under strålebehandlingen. Smerteintensitet og påvirkning på funksjon var lav til moderat. Både andelen pasienter med smerte, smerteintensitet og smertens påvirkning på funksjon var høyere etter strålebehandlingen enn før den begynte. Dette tyder på at mange pasienter får mangelfull smertebehandling både under og etter behandling. Det var ulike risikofaktorer som var assosiert med ulike smertemål, og noen var assosiert med flere smertemål (komorbiditet, svelgvansker, søvnproblemer), noe som tyder på at dette er viktige faktorer som klinikere bør være oppmerksomme på.

Finansiering

Studien er finansiert av Kreftforeningen, mens doktorgradsstipendet er finansiert av Helse Sør-Øst.

Samarbeid

  • University of California, San Francisco (UCSF)

Start - slutt

Datasamlingen ble gjennomført mellom 2008-2011. Doktorgradsstudien startet 1. februar 2013 og avsluttes 10. oktober 2017.

Publikasjoner

  • Astrup GL, Rustøen T, Miaskowski C, Paul SM, Bjordal K. A longitudinal study of depressive symptoms in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy. Cancer Nursing; 2015, 38 (6): 436-446.
  • Astrup GL, Rustøen T, Miaskowski C, Paul SM, Bjordal K. Changes in and predictors of pain characteristics in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy. PAIN; 2015, 156 (5): 967-979.
Publisert 22. aug. 2016 11:54 - Sist endret 21. nov. 2017 11:19

Kontakt

Prosjektleder Tone Rustøen

Deltakere

  • Kristin Bjordal
  • Tone Rustøen
  • Professor Christine Miaskowski, University of California, San Francisco (UCSF)
  • Guro Lindviksmoen Astrup, PhD-kandidat
Detaljert oversikt over deltakere