Gro Næss

Faglige interesser

 • Helsetjenester til eldre på tvers av forvaltningsnivå.
 • Kunnskapsutvikling gjennom praksisnær forskning.
 • Sykepleierrollen og sykepleierkompetanse i helsetjenester.

Utdanning

 • Embetseksamen i sykepleievitenskap, Institutt for Sykepleieitenskap,  UiO 2004.
 • Sykepleierutdanning 1984 – 87, Sykepleierhøgskolen i Vestfold.

Praksis

 • Sykehuset i Vestfold, medisinsk klinikk  (20%)  2011 – d.d. Prosjektveileder
 • Høgskolelektor Høgskolen i Vestfold 1993 – 2012. Høgskolelektor
 • Spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste,  1987 – 2006 , Sykepleier.

Publikasjoner

 • Næss, G. 2004 ” Å stelle andre er komplisert” Hovedfagsoppgave ISV, UIO 2004
 • Fermann T. og Næss G. ”Enkelt og avklart?” (2004) Sykepleien nr 17 2004
 • Strandquist M., Næss G.,  Andersson A.M.,  Stigen A.M., Adal L., og Kirkevold, M.  (2005) Kompetansebasert bemanningsplan, verktøy for kategorisering av pasientsituasjoner og beregning av bemanningsbehov. Rapport nr 7/2005  Høgskolen i Vestfold
 • Næss, G. (2008) Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Rapport nr 1/2008 Høgskolen i Vestfold.
 • Fermann T. og Næss G. (2008) Sykepleie til hjemmeboende I: Kirkevold, M. [m.fl] Geriatrisk Sykepleie, Oslo, Gyldendal Norsk forlag.
 • Næss, G., Bing-Jonsson, P. og Gyltnes, K.A.Ø. (2011) Bedre samhandling om multisyke eldre : kvalitetssikring av medikamentell behandling og vurdering av helsetilstand i primærhelsetjenesten. Rapport nr 3/2011 Høgskolen i Vestfold.
 • Næss, G. og Hellbostad, J.( 2012) Tverrfaglig utredning og behandling. I Bondevik, M. og Nygaard, H. A. (red) (2012) Tverrfaglig geriatri: en innføring. Oslo, Fagbokforlaget.
 • Næss, G. (2012) Erfaringer fra praksis knyttet til helsetjenester til syke hjemmeboende eldre. Rapport Oslo Universitetssykehus.
 • Næss, Gro; Wyller, Torgeir Bruun & Kirkevold, Marit (2019). Structured follow-up of frail home-dwelling older people in primary health care: Is there a special need, and could a checklist be of any benefit? A qualitative study of experiences from registered nurses and their leaders. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 12, s. 675–690. doi: 10.2147/JMDH.S212283. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Gro; Kirkevold, Marit; Hammer, Wenche; Straand, Jørund & Wyller, Torgeir Bruun (2017). Nursing care needs and services utilised by home-dwelling elderly with complex health problems: Observational study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17(1). doi: 10.1186/s12913-017-2600-x.
 • Fermann, Torbjørg & Næss, Gro (2008). Eldreomsorg i hjemmesykepleien, Aldringsteorier. Gyldendal Akademisk. s. 196–218.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnessen, Siri & Næss, Gro (2020). Covid-19 har stor innvirkning på hverdagen til sykepleiere i geriatrien. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.82770.
 • Wang-Hansen, Marte Sofie; Næss, Gro & Søvde, Åse Kristine (2019). Akutt syke eldre i Vestfold.
 • Jansen, Kay; Molstad, Kathryn; Marek, Karen Dorman & Næss, Gro (2011). Integrating evidence into nursing practice: a practical approach using the international classification for nursing practice. Western Journal of Nursing Research. ISSN 0193-9459. 33(8), s. 1116–1117. doi: 10.1177/0193945911413679.
 • Strandquist, Marit; Næss, Gro; Andersson, Astri M.; Stigen, Anne Marit; Adal, Lise & Kirkevold, Marit (2006). Faglig forsvarlige tjenester. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(11).
 • Fermann, Torbjørg & Næss, Gro (2004). Avklart - og enkelt? Praktisk bruk av Marit Kirkevolds typologi - er det trukket forhastede konklusjoner? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 92.
 • Næss, Gro; Wang-Hansen, Marte Sofie & Søvde, Åse Kristine (2019). Akutt syke eldre som kommer til sykehus. Hva kjennetegner deres helsetilstand og behovet for helsehjelp? Aldring og helse. ISSN 978-82-8061-481-0.
 • Næss, Gro; Bing-Jonsson, Pia Cecilie & Gyltnes, Kari Anne (2011). Bedre samhandling om multisyke eldre : kvalitetssikring av medikamentell behandling og vurderingav helsetilstand i primærhelsetjenesten : et kvalitetsforbedringsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Vestfold , 12 kommune samarbeidet i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold : en pilotstudie. Høgskolen i Vestfold. ISSN 978-82-7860-229-4. 2011(3).
 • Christensen, Heidi; Didriksen, Torunn; Graff, May Lisbeth G.; Øksendal, Anne; Næss, Gro & Vallumrød, Signe (2010). Gode læringsarenaer i sykehjem. Et praksisnært forskningssamarbeid mellom: Sandefjord kommune og Larvik kommune og Høgskolen i Vestfold. [H. Christensen [et al.]].
 • Strandquist, Marit; Næss, Gro; Andersson, Astri M.; Adal, Lise & Kirkevold, Marit (2005). Kompetansebasert bemanningsplan. Verktøy for kategorisering av pasientsituasjoner og beregning av bemanningsbehov. Høgskolen i Vestfold og Norsk Sykepleierforbund, Vestfold. ISSN 8278601461.
 • Næss, Gro (2004). Å stelle andre er komplisert : hva kjennetegner stellesituasjoner av pleietrengende eldre i sykehjem? Univ. i Oslo, Detmedisinske fakultet, Institutt for sykepleievitenskap.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2012 15:20