Disputas: Mona Bjelland

Cand.scient. Mona Bjelland ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Obesity prevention targeting Norwegian adolescents: Prevalence rates, determinants and intervention effects by gender, parental education and parent-child associations  

Mona Bjelland

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Inge Tetens, Afdeling for Ernæring, Danmarks Tekniske Universitet
  • 2. opponent: Professor Bente Wold, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Ole Rikard Haavet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Dag S. Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Knut-Inge Klepp, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • Forsker Nanna Lien, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • Professor Sigmund A. Anderssen, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Sammendrag

”HEIA - mat og aktivitet for god helse” er en skolebasert intervensjonsundersøkelse hvor målet har vært å fremme en sunn vektutvikling blant skolebarn. Undersøkelsen består av en kombinasjon av mange ulike tiltak over to skoleår, og en grundig evaluering med 12 tiltaksskoler og 25 kontroll skoler fra 7 fylker. Elever og foreldre svarte på spørreskjema, og elevenes kroppsmål ble målt av prosjektmedarbeidere. Resultater fra undersøkelsen presenteres i avhandlingen til ernæringsfysiolog og stipendiat Mona Bjelland.

For å fremme en sunn vektutvikling blant skolebarn viser resultatene at det i utviklingen av strategier er viktig å ta hensyn til kjønnsforskjeller, sosioøkonomiske forskjeller, vektstatus og foreldreinvolvering for å forsterke effekten av forebyggende tiltak. Funnene viser at 11-12 år gamle jenter er mer motiverte for å spise sunt og å endre helserelatert atferd sammenliknet med gutter, og at skolebaserte tiltak for å forebygge overvekt kan ha større effekt blant jenter enn blant gutter. Videre ser det ut til at mødre er mer motiverte for å spise og leve sunt sammenliknet med fedre. Basert på foreldrenes utdanning ble det funnet en negativ sosial gradient i forekomsten av overvekt/fedme og midjeomkrets blant 11-åringene.

For inntak av brus/saft med sukker og opplevd tilgjengelighet av slik drikke hjemme var forekomsten også høyest blant barn av foreldre med kortere utdanning. Det motsatte var tilfellet for den opplevde tilgjengeligheten av frukt og grønnsaker. Mødre ser ut til å være nøkkelpersoner i forebygging av overvekt blant skolebarn, uavhengig av barnets kjønn. Fedre er viktige som rollemodeller for sønner.

Resultatene fra HEIA-intervensjonen tyder på at utviklingen av kjønnsspesifikke strategier og inkludering av en foreldrekomponent er viktig i forebygging av overvekt, og at ungdom i lavere sosioøkonomiske grupper er en viktig målgruppe.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Camilla Rake.
 

Publisert 31. okt. 2011 09:44 - Sist endret 13. mars 2012 15:25