Disputas: Joanna Sara Maria Ågren - Immunologi

Cand.med. Joanna Sara Maria Ågren ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Modulation of Monocyte and macrophage endotoxin responses; Focus on nuclear receptor LXR.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Annabel Fernandez Valledor, Department of Physiology and Immunology, School of Biology, University of Barcelona, Spania
2. opponent: Overlege Geir Hetland, Avdeling for celleterapi, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Kirsten Bjørklund Holven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Maria K. Dahle, Seksjon for immunologi, Veterinærinstituttet, Oslo 

Sammendrag

I sin avhandling Modulation of monocyte and macrophage endotoxin responses; focus on nuclear receptor LXR, har Joanna Ågren og medarbeidere studert måter å dempe akutte betennelsesresponser i humane hvite blodlegemer, noe som kan utnyttes i utviklingen av nye behandlingsstrategier mot inflammatoriske lidelser.
Sykdommer som astma, leddgikt og inflammatorisk tarmsykdom, er assosiert med betennelse (inflammasjon) som enten er feilrettet eller dårlig kontrollert av kroppens immunsystem. Den akutte tilstanden systemisk inflammasjonsresponssyndrom (SIRS) er et annet eksempel. SIRS som utvikles i forbindelse med en infeksjon kalles sepsis (blodforgiftning) og er en vanlig tilstand på norske sykehus. Alvorlig sepsis er forbundet med utvikling av skader på indre organer og sirkulatorisk kollaps. Til tross for moderne antibiotika- og intensivbehandling har sepsis en total dødelighet på 13 % i Norge.
Joanna Ågren og medarbeidere har studert akutte inflammasjonsreaksjoner i monocytter – en type hvite blodlegemer som er sentrale aktører i førstelinjeforsvaret mot infeksjoner. Monocytter uttrykker kjernereseptorene Lever X Reseptor (LXR) og Retinoid X Reseptor (RXR). LXR er normalt sentral i reguleringen av kolesterol- og fettmetabolismen, men har også vist seg å være involvert i reguleringen av inflammasjon. Ågren og medarbeidere viser i avhandlingen at man gjennom å aktivere LXR eller RXR kan hemme frigjøringen av aktive betennelsesfaktorer (cytokiner og kjemokiner) fra humane monocytter når de stimuleres med bakteriemolekyler, og at rotter med sepsis utvikler mindre leverskade og har lavere nivåer av pro-inflammatoriske faktorer i blodet når de behandles med LXR-agonist.
Spesifikk kontroll av LXR og andre kjernereseptorer kan i fremtiden representere en viktig behandlingsstrategi mot inflammatoriske lidelser.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller
 

Publisert 16. nov. 2012 09:10 - Sist endret 21. nov. 2012 10:04