Disputas: Anne Kristin Aksaas - Molekylær ernæring

M.Sc. Anne Kristin Aksaas ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Regulation of RNA processing by protein kinases. Identification and characterization of RNA binding proteins and splicing factors that are regulated by PKA.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Gunnar Mellgren, Seksjon for endokrinologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
2. opponent: Universitetslektor Rolf Inge Skotheim, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Kristin Austlid Tasken, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

MSc Anne Kristin Aksaas har gjennom sitt ernæringsbiologiske doktorgradsarbeid avdekket nye reguleringsmekanismer for bearbeiding av mRNA. Denne nye kunnskapen gir økt forståelse av samspillet mellom faktorer som er viktige for å forstå molekylære mekanismer ved kreftutvikling.

Informasjon fra genene (mRNA) blir bearbeidet i cellekjernen før den brukes som mal for syntetisering av proteiner. Denne prosessen, som også kalles mRNA spleising, bidrar til økt mangfold av mRNA molekyler og dermed proteiner som blir dannet fra et enkelt gen. I motsetning til mRNA spleising i normale celler er mRNA spleising i kreftceller ofte forbundet med feil. Dette kan være forårsaket av genetiske feil, kalt mutasjoner, i mRNA sekvensen eller i de ulike proteinene som deltar i mRNA spleisingen (såkalte spleisefaktorer). Nivå og aktivitet av de ulike spleisefaktorene kan også være endret av andre årsaker. Uansett vil slike feil kunne fremme eller hindre utviklingen av kreft.

Protein kinaser overfører en fosfatgruppe fra energimolekylet ATP til et mottakerprotein. På denne måten kan protein kinaser påvirke aktiviteten av andre proteiner. Prosessen kalles reversibel fosforylering fordi andre proteiner, kalt protein fosfataser, kan fjerne fosfatet igjen. I avhandlingen ”Regulation of RNA processing by protein kinases. Identification and characterization of RNA binding proteins and splicing factors that are regulated by PKA.” viser vi at protein kinase A (PKA) binder til og regulerer mRNA spleising gjennom modifisering av proteiner som kan påvirke utviklingen av kreft. PKA fosforylerer RNA-bindende proteiner som SRSF1 og GPKOW. Dette påvirker deres evne til å bidra i bearbeidelsen av mRNA.

De to humane protein kinasene PKA og DNA-PK påvirker alternativ spleising av mRNA i adenovirus infiserte celler ved å regulere overgangen fra tidlig til sen fase i virusinfeksjonen med motsatt effekt. Begge kinasene fosforylerer den adenovirale spleisefaktoren L4-33K.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller

Publisert 8. nov. 2012 13:17 - Sist endret 16. nov. 2012 08:38