Disputas: Martin Prøven Bogsrud - Lipidologi

Cand.med. Martin Prøven Bogsrud ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Statin-induced muscular adverse events – mechanisms, diagnosis, and therapeutic interventions.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Mats Eriksson, Endokrinologikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige
2. opponent: Dosent Reijo Laaksonen, Science Center, University Hospital of Tampere, Finland
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Forsker Trine Ranheim, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasleder: Professor Lars Gullestad, Avdeling for kardiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Kjetil Retterstøl, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag: Muskelbivirkninger ved kolesterolsenkende behandling

Lege og forsker Martin Prøven Bogsrud og medarbeidere har funnet at muskelbivirkninger ved kolesterolsenkende behandling med «statiner» kan skyldes opphopning av giftige nedbrytningsprodukter fra medisinen.

Statiner er fellesbetegnelsen på medikamenter som hemmer kolesterolproduksjon i kroppen. Så mange som 488 687 personer (omtrent 10 % av befolkningen) brukte statiner i Norge i 2011. Kolesterol er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom i den vestlige verden, og kolesterolsenkende behandling med statiner har en veldokumentert forebyggende effekt. For hver 1 mmol/L LDL-kolesterolet senkes, så minsker risikoen for hjerte- og karsykdom med omtrent 20 % i løpet av en fem års periode.

Selv om de fleste tåler behandlingen godt vil noen (ca. 5 %) dessverre oppleve bivirkninger. Totalt antall affiserte personer blir stort når det er mange brukere. Statin-induserte muskelbivirkninger brukes ofte som en samlebetegnelse på et vidt spekter av muskulære bivirkninger ved statinbehandling. De fleste av disse bivirkningene forekommer uten objektivt påvisbare avvik på f.eks. blodprøve. Muskelplager er samtidig svært utbredt i befolkningen generelt (“uten årsak”), og det er vanskelig å skille ut hvilke plager som skyldes statin.

I sin avhandling Statin-induced muscular adverse events – mechanisms, diagnosis, and therapeutic interventions viser Martin Prøven Bogsrud og medarbeidere hvordan 14 pasienter med muskelbivirkninger hadde 3,5 ganger høyere blodkonsentrasjon av et nedbrytningsprodukt fra statin sammenliknet med 15 kontrollpersoner som fikk samme dose statin uten å oppleve bivirkninger. Individuelle genetiske variasjoner i medikamentnedbrytning er en antatt årsak. Videre forsøk viste at måling av nedbrytningsprodukt i blod kunne bidra til å avgjøre om muskelplager hos 53 pasienter på statinbehandling skyldtes medisinen eller andre årsaker.

Doktorgraden undersøkte også mulig motvirkning eller behandling av bivirkninger med Q10 og Selen tilskudd, men dette hadde ikke bedre effekt enn placebo (virkeløs narrepille) hos 41 undersøkte pasienter. Kosttilskudd med rød gjæret ris ble undersøkt som et alternativ til statiner hos 42 pasienter. Kolesterolsenkningen var bra, men den skyldtes at kosttilskuddet inneholdt naturlige statiner, og dette produktet ble derfor senere omklassifisert som legemiddel. Ukentlig blodrensing med «aferese» (en dialyseliknende teknikk) som et ekstremt alternativ ble undersøkt hos 7 pasienter med svært høyt kolesterol, og behandlingen var godt tolerert.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T. N. Møller

 

Publisert 9. nov. 2012 12:49 - Sist endret 16. nov. 2012 08:38