Disputas: Ingvild Dalen

Siv.ing. Ingvild Dalen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Correction for measurement error and misclassification in epidemiologic exposure data

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Håkon K. Gjessing, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

2. opponent: Professor Geir Egil Eide, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Lene Frost Andersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor emeritus Gunnar Nicolaysen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Magne Thoresen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Målefeil spiller en stor rolle i epidemiologiske studier av ulike sykdommer, spesielt når det gjelder å bestemme deres tilknytning til for eksempel kosthold og levevaner. Usikkerhet i målinger av slike eksponeringsvariabler kan føre til at sammenhenger med sykdom ikke oppdages, eller at de feiltolkes. Forsker Ingvild Dalen har studert statistiske metoder for å håndtere målefeil og feilklassifisering, i en rekke situasjoner av spesiell interesse innenfor fagfeltet epidemiologi.

 

Én av situasjonene Dalen har fokusert på, er når resultatene av opprinnelig kontinuerlige eksponeringsmålinger blir ordnet i ulike kategorier. Eksempelvis er det ikke uvanlig å analysere ernæringsvariabler, blodtrykk og kroppsmasseindeks (KMI) via kategorier – også i tilfeller der man har tilgang til de opprinnelige målingene på en kontinuerlig skala. De mest brukte metodene for målefeilskorreksjon vil ha problemer med å takle en slik situasjon med kategoriserte eksponeringsvariabler. Spesielt kan Dalen og medarbeidere demonstrere at den populære metoden kalt «regresjonskalibrering» ikke klarer å rette opp skjevhetene som følger av målefeil i denne settingen. Derimot kan forskerne presentere en alternativ metode, som viser seg å fungere godt i mange situasjoner.

 

Ofte vil en forsøke å si noe om målefeil ved å gjennomføre såkalte valideringsstudier, der mer nøyaktige målinger blir gjort på et utvalg av individer, slik at en kan si noe om sammenhengen mellom disse og de grovere originalmålingene. Denne informasjonen kan inngå i en eventuell korreksjon av sammenhenger. Problemer oppstår når det er målefeil i valideringsdataene også, som endatil kan være korrelert med feilen i originaldataene. Dalen og hennes medarbeidere undersøker skjevheter i regresjonskalibrerte effektestimater når slike feil i valideringsdata ikke blir tatt høyde for, og når man ved hjelp av usikre valideringsdata forsøker å korrigere for feilklassifisering i tidligere nevnte kategoriserte variabler.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T.N. Møller


 

Publisert 6. juni 2012 15:15 - Sist endret 6. juni 2012 15:29