Disputas: Nedim Kasumacic

M.Sc. Nedim Kasumacic ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for ph.d. (Philosophiae doctor): “Functional organization of vestibulospinal inputs to spinal neurons involved in autonomic and motor control”.  

Bedømmelseskomité

1. opponent: Seniorforsker Michael J. O'Donovan, National Institutes of Health, NINDS, Bethesda, MD, USA
2. opponent: Associate Professor Gay R. Holstein, Mt. Sinai Hospital Medical School, Madison Avenue New York, USA
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Tormod Fladby, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Njå, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Dr. Marie-Claude Perreult
Professor Joel C. Glover, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Ny viten om hvordan vårt balansesystem er organisert.
Funksjonell billedgjøring av nevronale forbindelser involvert i balanse- og blodtrykksregulering.

Informasjon fra balanseorganet muliggjør, blant annet, glidende bevegelser gjennom ujevnt terreng og regulering av blodsirkulasjonen i forbindelse med endring i kroppens stilling. Balanseorganet, som ligger i det indre øret, registrerer fortløpende hodets bevegelser og posisjon og sender signaler til hjernestammen slik at nødvendige korrigeringer kan bli iverksatt. Hjernestammen sender utfra denne informasjonen signaler til nerveceller i ryggmargen som kontrollerer tverrstripet og glatt muskulatur.
I min avhandling bruker jeg og mine medarbeidere en ny fremgangsmåte for kartlegging av funksjonelle forbindelser mellom nerveceller basert på billedgjøring av nerveimpulser. Ved hjelp av denne metoden kan vi
beskrive forbindelsene mellom nerveceller i hjernestammen som mottar impulser fra balanseorganet og nerveceller i ryggmargen som regulerer muskelaktivitet.
Vi viser at disse forbindelsene er utviklet til et funksjonelt stadium i nyfødte mus, og at organiseringen er tilnærmet lik det som har blitt vist hos voksne pattedyr. Vi bidrar også med ny og etterlengtet kunnskap om
koblingsmønsteret til disse forbindelsene.
Forsøksmodellen vi har utviklet vil kunne åpne for mer detaljerte studier av nervebaner knyttet til balansesystemet. Økt kunnskap om disse banene kan være viktig i flere kliniske sammenhenger, som forstyrrelser i øyereflekser, holdningsreflekser og blodtrykksregulering. Det er viktig å understreke i denne forbindelsen at balanseforstyrrelser representerer et av de aller største sykdomsbilder hos eldre mennesker, der 70% av de som er eldre enn 70 år rammes. Studien bidrar også med kunnskap som vil være viktig for forskning på og behandling av ryggmargsskader.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Michael T.N. Møller

Publisert 13. juni 2012 12:22 - Sist endret 19. juni 2012 11:29