Disputas: Anne Lene Kristiansen - ernæring

Cand.scient. Anne Lene Kristiansen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): Infant feeding practices and dietary patterns in early childhood in Norway.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, Faculty of Food Science and Nutrition, School of Health Sciences, University of Iceland & University Hospital, Island
2. opponent: Professor Agneta Hörnell, Institutionen för Kostvetenskap, Umeå universitet, Sverige
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Petter Laake, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ernæringsfysiolog og forsker Anne Lene Kristiansen har funnet sosiale ulikheter i kostholdet i spedbarnsperioden og i kostholdsmønstre blant småbarn. I tillegg viser hun viktigheten av det å ha kunnskap om sammenlignbarheten av kostholdsdata som har blitt innhentet ved ulike tidspunkter.

Et godt kosthold i sped- og småbarnstiden er av vesentlig betydning for barnets vekst, utvikling og helse. I tillegg legger et godt kosthold i denne fasen av livet grunnlaget for gode kostholdsvaner senere i livet. Resultatene fra doktorgradsavhandlingen ”Infant feeding practices and dietary patterns in early childhood in Norway” viste at kostholdet i spedbarnstiden og kostholdsmønstre i tidlig barndom er knyttet til flere bakgrunnsfaktorer hos foreldrene og barnet, hvor de viktigste faktorene ser ut til å være mors alder, mors utdanningsnivå og mors røykevaner. Høy utdannelse og høy alder hos mor var assosiert med sunnere kostholdsvaner, mens det at mor røykte var assosiert med mindre sunne kostholdsvaner. Basis for arbeidet har vært de nasjonale kostholdsundersøkelsene ”Spedkost” (2006-07) og ”Småbarnskost” (1999 og 2007).

Det å jevnlig gjennomføre nasjonale kostholdsundersøkelser blant sped- og småbarn gir mulighet for å kunne si noe om trender, utfordringer og forbedringer i kostholdet over tid. I et slikt arbeid er det viktig å ha kunnskap om sammenlignbarheten av dataene som har blitt innhentet ved ulike tidspunkter. I denne avhandlingen ble sammenlignbarheten av data fremskaffet i de to ”Småbarnskost”-undersøkelsene i 1999 og 2007 undersøkt. Resultatene viste at det ble rapportert signifikant forskjellig i de to spørreskjemaene med hensyn til inntak av karbohydrat, tilsatt sukker og fem matvaregrupper. Generelt sett var sammenlignbarheten god, og forskjeller mellom de to spørreskjemaene kunne forklares ut i fra faktiske forskjeller i spørreskjemaene over tid, forskjeller i matvaredatabasene som ble brukt ved de to tidspunktene samt tilfeldig variasjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 10. des. 2012 09:27