Disputas: Nina Elisabeth Landvik

Fagområde: Molekylær genetikk

M.Sc. Nina Elisabeth Landvik ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of interleukin-1 beta gene in lung cancer.

Se .

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ari Hirvonen, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland
  • 2. opponent: Professor Per Bakke, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Vessela N. Kristensen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Kristensen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Seniorforsker Shanbeh Zienolddiny, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Sammendrag

Nina Landvik har i sitt arbeide studert sammenhengen mellom genetiske og epigenetiske variasjoner i betennelses gener med risiko for å utvikle lungekreft. I en kasus- kontrollstudie som inkluderte 363 lungekreftpasienter og 440 friske kontroller ble det funnet høyere frekvens av enkelte genvariasjoner i betennelsesgenet interleukin-1beta (IL1B) i lungekreftpasientene. Pasientene med risikovariantene hadde også høyere genutrykk av IL1B i lungevevet.  Resultatene ble verifisert i cellekultur, hvor det ble funnet at enkelte varianter endret genets evne til å uttrykkes. Det ble også funnet at IL1B genet og andre viktige betennelsesgener ble regulert av epigenetiske faktorer (metylering av cytosin som er en av byggesteinene i arvematerialet). Disse faktorene var endret i vev fra kreftsvulstene når de ble sammenlignet med mer normalt lungevev fra lungekreftpasientene. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, internasjonalt og i Norge. Eksponering for kreftfremkallende stoffer, slik som sigarettrøyk, er en av hovedårsakene til lungekreft. Yrkeseksponering har også et betydelig bidrag og har blitt tilegnet 15 % av lungekrefttilfellene. Selv om lungekreft er assosiert med eksponering samsvarer ikke alltid mengde eksponering med insidensen, noe som har vektlagt betydningen av genetiske og epigenetiske faktorer i mottakelighet for lungekreft. Enkelte mennesker i samfunnet er mer sårbare for utvikling av sykdom enn andre. For eksponering av helseskadelige forbindelser via lungene anses mennesker med ulike luftveislidelser som kronisk inflammasjon som en del av risikogruppen for utvikling av negative helseeffekter.  Det er også funnet at mennesker med kroniske betennelsessykdommer er mer mottakelige for enkelte typer kreftformer. Interleukin-1beta er et viktig protein under aktivering av betennelsesreaksjoner ved eksponering eller skader i vev, og høye og vedvarende konsentrasjoner av proteinet er observert i pasienter med kronisk inflammatoriske sykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.
 

Publisert 7. aug. 2012 13:32 - Sist endret 7. aug. 2012 13:44