Disputas: Heidi Andersen Zangi

Kandidat i sykepleievitenskap Heidi Andersen Zangi ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  Vitality Training - a group-based intervention for persons with rheumatic diseases. Experiences, methodological aspects and clinical effects.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ann Langius-Eklöf, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Docent Stefan Bergman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Christina Foss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Kåre Birger Hagen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Oppmerksomhetstrening demper stress og utmattelse ved revmatisk sykdom

Sykepleier og forsker Heidi A. Zangi har gjennom sitt doktorgradsarbeid vist at personer med revmatiske sykdommer som leddgikt, bekhterev og psoriasis artritt fikk mindre emosjonelt stress og utmattelse etter å ha deltatt på kurs i Livsstyrketrening. De fikk også økt tro på sin egen evne til å mestre smerter og andre symptomer. På kurset trente deltakerne på å møte ulike stressfylte situasjoner med en bevisst oppmerksomhet ("mindfulness") fremfor å reagere automatisk eller følge vante handlingsmønstre. Effekten av kurset var større ett år etterpå enn rett etter kurset. Kurset ble gitt som et supplement til medikamentell behandling.

Selv om det er gjort store fremskritt i den medisinske behandlingen av revmatiske leddsykdommer, er det fortsatt mange som opplever belastninger i form av smerter, tretthet og begrensinger i funksjon. Det er derfor behov for supplerende behandlingstilbud som styrker den enkeltes evne til å ivareta seg selv. Kurs i Livsstyrketrening er et slikt tilbud.

Kurset ble først evaluert i en klinisk forløpsstudie med ett års oppfølging og deretter i en studie hvor deltakerne ble tilfeldig fordelt til å delta på kurset umiddelbart eller stå på en venteliste i ett år. Ventelistegruppen fikk en CD med oppmerksomhetsøvelser til frivillig benyttelse. Gjennom fokusgruppeintervjuer ble deltakernes egne erfaringer med kurset utforsket. Deltakerne beskrev at kurset hadde bidratt til at de i større grad aksepterte seg selv som både friske og syke, at de var mer bevisst på følelsene sine, og at de var mer oppmerksomme på egne behov. Gjenkjennelse og fellesskap med andre som var i samme situasjon hadde vært viktig for utbyttet.

Basert på resultatene fra doktorgradsarbeidet anbefaler Zangi at kurs i Livsstyrketrening blir etablert som et tilbud til personer med revmatiske sykdommer, spesielt for dem som opplever sykdommen som belastende og har høy grad av tretthet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Mari N. Edvardsen

Publisert 9. aug. 2012 14:01