Disputas: Stig Tore Bogstrand - Klinisk toksikologi, traumatologi

Master of health sciences - management Stig Tore Bogstrand ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Alcohol, psychoactive substances and injuries in the emergency department.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Kristian Linnet, Section of Forensic Chemistry, Department of Forensic Medicine, Faculty of Health Sciences, Københavns universitet, København, Danmark

2. opponent: Overlege Knut Steen, Bergen legevakt, Bergen, Norge

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Edle Ravndal, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Anne Moen, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Veileder

Professor Øivind Ekeberg, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Sammendrag

Stig Tore Bogstrand har kartlagt bruk av psykoaktive stoffer, dvs alkohol, beroligende legemidler og narkotika hos skadde pasienter. Gjennom et helt år (2008) fikk 2118 pasienter (76%) som ble innlagt med skader i akuttmottaket, Oslo universitetssykehus Ullevål, spørsmål om de ville delta i en studie om rusmidler og ulykkesrisiko og 1960 (93%) deltok. Pasientene fylte ut et spørreskjema, og blodprøver ble analysert ved Folkehelseinstituttet.

Blant pasienter innlagt mindre enn 12 timer etter skaden, hadde 44% psykoaktive stoffer i blodet. Totalt hadde 27% av pasientene alkohol i blodet med en gjennomsnittlig konsentrasjon på 1,5 promille. Beroligende legemidler ble funnet hos 21% av pasientene og illegale rusmidler hos 9%.

I de fleste studier undersøkes ikke forekomsten av rusmidler blant pasienter som blir innlagt mer enn seks timer etter skaden. Denne studien viste at av pasienter innlagt etter mer enn seks timer, hadde 37% inntatt et eller flere psykoaktive stoffer. Det som særlig kjennetegnet disse, var at de oftere var eldre, hadde fallskader, hadde inntatt sovemidler, og skadet seg på natten.

Blant bilførere som ble skadet i trafikken hadde 22 % psykoaktive stoffer i blodet, oftest alkohol (12%) eller  kokain eller amfetamin (10%). Disse funnene ble sammenliknet med funn fra 5000 bilførere i normal trafikk, der det  var langt færre (3%) som fikk påvist noen slike stoffer. Ut fra dette ble risikoøkning for trafikkulykker beregnet. Ulykkesrisikoen var størst når bilføreren hadde kombinert alkohol med et annet stoff (232 ganger høyere). Ulykkesrisikoen var også betydelig forhøyet dersom bilføreren bare hadde drukket alkohol eller inntatt en kombinasjon av flere andre stoffer.

Ettersom bruk av rusmidler og beroligende legemidler eller sovemidler er såpass utbredt blant skadde pasienter, bør bruk av slike stoffer tas med som en viktig risikofaktor ved skadeforebygging.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.

Publisert 1. mars 2013 13:16 - Sist endret 1. mars 2013 15:22