Disputas: Mekdes Kebede Gebremariam -Public Health and Epidemiology

MPhil. Mekdes Kebede Gebremariam ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sedentary behaviors, physical activity and dietary behaviors: tracking, change, associated factors and longitudinal associations among Norwegians in the transition into adolescence.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Assistant professor Benedicte Deforche, Faculty of Physical Education and Physical Therapy, Vrije University, Brussel, Belgia    
  2. opponent: Professor Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Haakon E. Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Monica Hauger Carlsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Nanna Lien, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mellom 2007 og 2009 ble det på Østlandet gjennomført en skolebasert intervensjonsundersøkelse med mål å fremme sunne vektutvikling. Elever fra 37 skoler ble fulgt opp fra 11 til 13 år. Elever og skoleledere besvarte flere spørreskjema. Arbeidet i doktorgradsavhandlingen til Mekdes Gebremariam baserer seg i hovedsak på data fra de 25 kontrollskolene.

I undersøkelsen ble det funnet at forholdet mellom nivået av skjermtid i ulike grupper av elever var relativt stabilt. Dette gjaldt også for fysisk aktivitet og psykologiske og sosiale faktorer som hang sammen med fysisk aktivitet. Skjermtid økte med alderen, og denne økningen var høyre blant jenter av foreldre med kort utdannelse og blant gutter som ikke bodde i familier med to foresatte. Det var mer sannsynlig at jenter med minoritetsbakgrunn og de som hadde lav mestringsforventing med hensyn til å håndtere barrierer mot å være fysisk aktiv, oppretholdt en høyere skjermtid mellom 11 og 13 år. Det samme ble funnet for overvektige/fete gutter, gutter som ikke bodde i familier med to foresatte og gutter som hadde lav mestringsforventing med hensyn til å håndtere barrierer mot å være fysisk aktiv. Disse funnene viser at tiltak for å redusere skjermtid bør starte tidlig, og bør ta disse faktorene med i betraktning.

Undersøkelsen fant ingen sammenheng mellom ernæringsrelaterte skolefaktorer og inntak av frukt, grønnsaker, drikke med tilsatt sukker eller usunt snacks. I barneskoler i dette området virket det derfor som om ernæringsrelaterte skolefaktorer hadde liten betydning. Undersøkelsen viste også at en økning i bruk av TV/DVD og elektroniske spill/PC hadde en svak sammenheng med ufordelaktige endringer i kostholdsvaner, men også at dette i stor grad var uavhengig av endringene i fysisk aktivitet på fritiden.

Resultatene fra dette forskningsarbeidet er viktige for folkehelsearbeid som har som mål å fremme fysisk aktivitet og sunne kostholdsvaner, samt å redusere skjermtid blant barn og unge.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 30. sep. 2013 13:48 - Sist endret 8. okt. 2013 14:25