Disputas: Harald Hrubos-Strøm - Klinisk epidemiologi og atferdsvitenskap

Cand. Med. Harald Hrubos-Strøm ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Obstructive Sleep Apnea in Community-Dwelling Adults. A Clinical-Epidemiological Study. Akershus Sleep Apnea Project (ASAP).

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Thorarinn Gislason, Department of Respiratory Medicine and Sleep, Landspitali University Hospital,Reykjavik, Island
2. opponent: Professor Poul Jennum, Institut for Klinisk Medicin, Neuro- og Sansefag
Glostrup Hospital, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Lars Tanum, Senter for rus- og avhengigh

Leder av disputas

Professor Pål Gulbrandsen, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Toril Dammen, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag: Søvnapné hos 1 av 6 i Norskt befolkningsutvalg

Lege og forsker Harald Hrubos-Strøm forsvarer 11. januar 2013 doktorgradsavhandlingen ”Obstructive Sleep Apnea in Community-Dwelling Adults. A Clinical-Epidemiological Study”.
Hrubos-Strøm og medarbeidere rapporterer som første, Norske forskningsgruppe en forekomst av søvnapné på 16 % i aldersgruppen 30-65 år. Forekomsten var høyest blant menn over 50 år (23 %). Søvnapné diagnostiseres når det ved søvnregistrering påvises fem eller flere pustestopp av minst ti sekunders varighet per time. Behandling anbefales ved 15 pustestopp per time og forekomst ved denne definisjonen var 8 % (13 % hos menn over 50 år).
Utover forekomst rapporteres egenskaper ved et spørreskjema designet for å plukke ut risikopersoner. Personer med søvnapné kan ha snorking, søvnighet, overvekt og høyt blodtrykk. Det var tidligere ikke kjent hvorvidt spørreskjemaregistrering av disse risikofaktorene kunne identifisere personer med søvnapné i den generelle befolkningen. Spørreskjemaet definerte høy risiko hos 1 av 4 men klassifiseringen samsvarte dårlig med diagnostisert sykdom.
290 Personer definert med høy risiko fikk i tillegg til søvnregistrering testet hukommelse. Det ble funnet en sammenheng mellom nedsatt oksygenmetning ved søvn og hukommelse. Hrubos-Strøm utførte i tillegg et strukturert, psykiatrisk intervju og 1/3 av de 290 oppfylte diagnosekriterier for en psykiatrisk lidelse. Det ble funnet flest psykiatriske lidelser hos personer uten søvnapné. I diskusjon av funnene relateres den høye forekomsten av psykiatriske lidelser og spørreskjemaets egenskaper blant annet til bruken av egenrapportert søvnighet som risikomarkør.
Doktorgraden utgår fra Universitetet i Oslo, Institutt for Medisinske Basalfag, Avdeling for Atferdsvitenskap og er tilknyttet Akershus Søvnapné Prosjekt. Prosjektet sendte ut spørreskjema til 40 000 innbyggere i Akershus, Hedmark og Oppland. 535 personer ble undersøkt med søvnregistrering.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 21. des. 2012 12:42 - Sist endret 27. des. 2012 13:19