Disputas: Kristin Huse Haug - Farmakologi

Cand.pharm. Kristin Huse Haug ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Cholinergic Mechanisms involved in the Therapy of Alzheimer's Disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Paul Francis, Wolfson Centre for Age-Related Disease, King's College London, UK
  2. opponent: Spesialrådgiver Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Reidun Torp, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erlend Arnulf Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Sven Ivar Walaas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Farmasøyt og forsker Kristin Huse Haug har i avhandlingen Cholinergic Mechanisms Involved in the Therapy of Alzheimer´s Disease studert hvordan legemidlet donepezil påvirker det kolinerge nervesystem, som ødelegges i Alzheimers sykdom. Signalstoffet acetylkolin (ACh) er viktig for hukommelse, oppmerksomhet og læring, og hos Alzheimer-pasienter er ACh-nivået i hjernen redusert. Donepezil gir symptomlinding gjennom hemming av enzymet som bryter ned ACh. Haug videreutviklet en metode som gjør det enklere å måle donepezils hemming av enzymaktivitet i blod, og dette ble studert hos pasienter med Alzheimers sykdom. I studien hadde donepezil positiv eller stabiliserende effekt hos 80% av pasientene, og det så ut til å være sammenheng mellom legenes vurdering av effekt og resultat på blodprøvene. Pasienter som hadde stabil enzymhemming etter 4 måneders behandling, ble vurdert som bedre eller uforandret sammenlignet med oppstartsfasen. Derimot hadde de pasientene som ble vurdert som forverret etter 4 måneders behandling, lavere enzymhemming i blod. Analyse av enzymaktiviteten kan derfor bidra i vurderingen av individuell effekt av donepezil.

   Alzheimer-legemidler har moderat effekt, og dette kan skyldes at langtidsbehandling fører til kompensatoriske mekanismer, som vil motvirke behandlingseffekten. Haug og kollegaer studerte flere markører i hjernen hos rotte etter langtids behandling med donepezil, uten å finne grunnlag for dette. Basert på funn i denne studien, undersøkte Haug potensialet for donepezil som beskyttelse mot nervegift. Forbehandling med donepezil i kombinasjon med procyklidin (legemiddel bl.a. brukt i Parkinsons sykdom) beskyttet rotter mot nervegiften soman. Donepezil kan være alternativ til det nåværende forebyggende regimet hos mennesker.

   Ved å bruke en musemodell som mangler synapsin I og II, proteiner viktige for signaloverføring i nerveceller, studerte Haug og kollegaer hva slik mangel betyr for den kolinerge synapsen, uten å finne vesentlige endringer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 13. nov. 2013 07:51