Disputas: Anja Camilla Vogeler Larsen - Molekylærbiologi

Cand.scient. Anja Camilla Vogeler Larsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor):The catalytic subunits of protein kinase A. Identification and characterisation of different genetic variants and their role in maintaining signalling specificity.

 

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ugo Lionel Moens, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

2. opponent: Professor Richard Alan Engh, Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Anne Carine Østvold, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Oxholm Gordeladze, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Flercellede organismer er avhengige av at de enkelte celler og vev kan kommunisere med hverandre. Biologiske beskjeder overføres i form av signalmolekyler som f eks hormoner, nevrotransmittere og lokale mediatorer. Signalmolekylene mottas av såkalte reseptorer i eller på overflaten av målceller. Etter at den kjemiske beskjeden har blitt omgjort og tolket i en prosess som kalles intracellulær signaloverføring utløses en biologisk respons. Den intracellulære bearbeidingen av et ekstracellulært signal skjer ved hjelp av proteinmolekyler som danner ulike cellulære signalveier. Et sentralt og mye studert system er Protein kinase A (PKA)-signalveien. Ved kjemisk modifisering (fosforylering) av såkalte mål-proteiner (substrater) formidler PKA effekter av en rekke hormoner, deriblant adrenalin og glukagon.

PKA er et enzym som er bygget opp av proteindeler (subenheter) som kan settes sammen i ulike kombinasjoner. Egenskaper ved de forskjellige proteindelene og deres sammensetning er av betydning for PKAs funksjon. Cand.scient. Anja Camilla Vogeler Larsen har i sitt doktorgradsarbeid identifisert nye varianter av den katalytiske (C) subenheten til PKA og forsket på hvordan genetiske variasjoner påvirker enzymets egenskaper. Avhandlingen presenterer også resultater fra et stor-skala søk etter PKA C-interagerende proteiner. Slike proteiner er viktige da de via molekylær kontakt kan regulere og definere PKAs aktivitet. Doktorgradsarbeidet understreker hvor betydningsfulle selv små genetiske variasjoner kan være, og beskriver et nytt substrat for PKA som kan ha betydning for PKAs funksjon i humane spermier. Resultatene bidrar med ny kunnskap om den katalytiske subenheten til PKA og belyser molekylære prinsipper innen feltet intracellulær signaloverføring.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland
 

Publisert 29. apr. 2013 14:13