Disputas: Petter Kirkeby Risøe - Immunologi

Cand.med. Petter Kirkeby Risøe ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Inflammatory Modulation in Sepsis – Role of Adenylyl Cyclases.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Laura Nagy, Department of Pathobiology, Lerner Research Institute (NC22), The Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA
2. opponent: Professor Tom Eirik Mollnes, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasleder: Professor emeritus Haakon B. Benestad, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Maria K. Dahle, Seksjon for immunologi. Veterinærinstituttet, Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Petter Kirkeby Risøe har studert de underliggende molekylære mekanismene i det medfødte immunsystemet ved betennelse og blodforgiftning (sepsis). Økt forståelse av hvordan cellene regulerer betennelsesresponsen gjennom et indre signaleringssystem (syklisk AMP budbringersystemet) kan på sikt gi nye behandlingsmuligheter for dette alvorlige infeksjonsutløste syndromet. 
Sentralt i forståelsen av blodforgiftning er erkjennelsen av at det ofte er immunforsvarets overdrevne respons, og ikke infeksjonen i seg selv, som er den viktigste bidragsyteren til vevsskade og organsvikt. Gjennom to ulike ekperimentelle dyremodeller for indusert blodforgiftning i rotte har Risøe vist at ulike typer av enzymene som produserer syklisk AMP (adenylyl cyclase) reguleres når de eksponeres for bakterier, hvilket svekker det sekundære budbringersignalet som hindrer at prosessen kommer ut av kontroll. I cellepopulasjoner ble det demonstrert at å stimulere produksjonen av signalet bremset betennelsesreponsen, og ved å benytte short interfering RNA (siRNA) til å hindre uttrykket av produksjonsenzymene bak signalet kunne man observere enn sterkere betennelsesrespons. Risøe har også oppdaget at dersom man blokkerte uttrykket av en type mikro-RNA (miR-142-3p) opphørte den forventede svekkelsen hos et av enzymene som produserer syklisk AMP (AC9) i nærvær av bakteriekomponenter.
Ytterligere undersøkelser i humant fullblod donert av friske frivillige viste tilsvarende regulering av produksjonsenzymene som den observert i eksperimentelle dyremodeller, men styrken i denne reguleringen var ulik hos menn og kvinner. Blod fra menn hadde både den største reduksjonen i produksjonenzymene for signalet og den mest uttalte betennelsesresponsen, i tråd med observasjonen av at menn er mer utsatt for blodforgiftning.
I avhandlingen Inflammatory Modulation in Sepsis – Role of Adenylyl Cyclases vises det sekundære budbringersystemets sentrale rolle i reguleringen av betennelsesresponsen, og hvordan manipulasjon av dette signalsystemet i fremtiden kan gi nye og mer målrettede behandlingsmetoder mot blodforgiftning.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

Publisert 21. jan. 2013 13:47