Disputas: Laila Skogstad - Psykotraumatologi

M.Sc. Laila Skogstad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Post-traumatic distress after physical injury: Course, Predictors, and the Effect of an Early Nurse-led Psychological Intervention.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forsker Per-Olof Michel, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  2. opponent: Professor Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Øivind Ekeberg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Oppfølgingssamtaler med sykepleiere kan redusere psykososiale plager etter ulykker

Ulykker/skader som krever akutt sykehusinnleggelse skjer daglig. I tillegg til den fysiske skaden kan sykehusinnlagte pasienter utvikle posttraumatisk stress lidelse (PTSD). Selv uten PTSD diagnose plages mange med posttraumatisk stress, angst og depresjon. Pasienter med psykososialt behandlingsbehov bør identifiseres og gis et oppfølgingstilbud.

En måned etter ulykken/skaden hadde halvparten av pasientene posttraumatisk stress symptomer på et nivå som burde følges opp av helsepersonell. Etter 12 måneder hadde 25 % vedvarende høyt eller øktende nivå av stress symptomer. Dette kom frem i avhandlingen Post-traumatic distress after physical injury: Course, Predictors, and the Effect of a Nurse-led Psychological Intervention der sykepleier/forsker Laila Skogstad og medarbeidere har inkludert våkne traumepasientene som ble innlagt i Akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Faktorer som kunne forklare økt stressnivå ett år etter ulykken var lavt utdanningsnivå, at vedkommende var ute av arbeid/studier før ulykken, og sterk sanse-/følelsesmessig og distansert opplevelse under ulykken/sykehusoppholdet. Etter ett år var 70 % tilbake i samme nivå av arbeid/studier som før ulykken. Optimisme, blant annet, kunne forklare hvem som kom tilbake i jobb/studier.

Studien viste i tillegg at pasienter kan ha nytte av bearbeidingssamtaler med sykepleier selv om posttraumatiske stress symptomer ikke ble redusert sammenliknet med kontrollgruppen. Bedring i daglig sosial funksjon, reduksjon i depresjonssymptomer, og økt optimisme var vesentlige funn hos pasienter som gjennomførte samtalene. De var svært fornøyd med tilbudet.

En vesentlig andel av våkne, lettere skadde pasienter har forhøyet nivå av posttraumatiske stress symptomer etter ulykke/skade. Et poliklinisk tilbud som ivaretar de psykososiale utfordringene i etterkant av en ulykke/skade bør vurderes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova  

Publisert 15. aug. 2013 08:03