Disputas: Linda Nilsen Bakken - Sykepleievitenskap

Cand.san. Linda Nilsen Bakken ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sleep after first-time stroke. A prospective cohort study of patient-reported and actigraph-estimated sleep and its implications for daily functioning

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forskningsleder Ingrid Poulsen, Glostrup Hospital, Hvidovre, Danmark
  2. opponent: Professor Bjørn Bjorvatn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Harriet Akre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Astrid K. Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

 Professor Anners Lerdal, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykepleier og doktorgradsstipendiat Linda N. Bakken har studert søvn etter hjerneslag hos 119 pasienter på Østlandet i perioden 2007-2010. Kun 1 av 2 pasienter sov innenfor anbefalt søvntid i akutt-fasen etter slaget. Nattesøvnen var preget av relativt mange oppvåkninger og mye våkentid. Målinger av søvnen ble foretatt med klokkeliknende små bevegelsesmålere (aktigrafer). Mange oppvåkninger kan være en indikasjon på dårlig søvnkvalitet og påvirke konsentrasjon, læring og humør. Dette er faktorer som er viktige i rehabilitering etter et hjerneslag.

I akuttfasen etter slaget opplevde pasientene sin søvnkvalitet som dårlig. Kvinner opplevde sin søvnkvalitet som dårligere enn det menn gjorde. Målingene viste at kvinnene sov lengre enn mennene. Seks måneder etter slaget var antall oppvåkninger nesten like mange som i akutt-fasen, mens deltakerne lå mindre våkne om natten.  Opplevd søvnkvalitet var lav også etter 6 måneder, men det var ingen kjønnsforskjeller verken i opplevd eller målt søvn.

Studien viste at de pasientene med flest oppvåkninger i akuttfasen hadde størst behov for hjelp til personlig stell 6 måneder etter slaget. Dette er et interessant funn som kan antyde at tiltak som forbedrer søvn i akutt-fasen bidra til et bedre rehabiliteringsresultat. Det er viktig at helsepersonell tilrettelegger for god søvn og har fokus på eventuelle søvnproblemer hos slagpasienter.

Hjerneslag er en alvorlig hendelse som rammer omtrent 15000 personer i Norge hvert år. Antall personer med slag vil sannsynligvis øke på grunn av det økende antall eldre i befolkningen. God rehabilitering etter hjerneslag er avgjørende for at flest mulig pasientene klarer seg uten hjelp i hverdagen. God søvn kan vise seg å være en viktig faktor for optimal rehabilitering.

I sin avhandling Sleep after first-time stroke har Linda N. Bakken beskrevet pasientenes søvn i akuttfasen og etter 6 måneder med objektive og subjektive metoder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 20. jan. 2014 14:17