Disputas: Ólöf Birna Kristjánsdóttir - Atferdsvitenskap

M.Sc. Ólöf Birna Kristjánsdóttir ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Smartphone intervention with diaries and situational feedback for women with fibromyalgia – Randomized controlled trial of a smartphone intervention with therapist feedback to reduce pain-related catastrophizing using elements from Acceptance and Commitment Therapy following inpatient chronic pain rehabilitation

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Camilla Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

 Professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Hilde Eide, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Sammendrag

For kvinner med fibromyalgi som har deltatt i et rehabiliteringsprogram kan et nettbasert oppfølgingstiltak bidra til bedre mestring og effekt av programmet. Sykepleier Ólöf Birna Kristjánsdóttir har igjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt en ny metode for å gi veiledning i etterkant av et rehabiliteringsopphold. Ved bruk av en smarttelefon kommuniserte deltagere skriftlig med en veileder med helsefaglig bakgrunn.

     Kvinnene deltok først på et fire ukers opphold på et rehabiliteringssenter der de kom i gang med trening og fikk opplæring i gode måter å håndtere smertene på. Formålet med oppfølgingen var å støtte kvinnene i å fortsette med dette når de var tilbake i hverdagen. Deltagere fylte ut dagbøker på smarttelefonen i fire uker etter hjemkomst. I dagbøkene registrerte de tre ganger daglig aktiviteter, tanker og følelser knyttet til mestring. Basert på denne informasjon sendte veilederen innen kort tid en skreddersydd tilbakemelding for å støtte etableringen av nye vaner fra rehabiliteringsprogrammet. Intervensjonen tok utgangspunkt i en variant av kognitiv atferdsterapi - ”Acceptance and Commitment Therapy” - som fokuserer på handlinger i tråd med egne verdier, understøttet av metoder som bidrar til oppmerksomt nærvær og akseptering. Tiltaket ble evaluert i en randomisert kontrollert studie. Resultatene viste positiv effekt på mestring målt rett etter at tiltaket var gitt. Fem måneder senere var det også positiv effekt på symptomnivå og funksjon.  Langtidseffekt utover dette ble ikke bekreftet, da det ikke ble funnet noen forskjell mellom oppfølgingsgruppen og kontrollgruppen etter 11 måneder. Oppfølgingstiltaket var generelt godt akseptert av kvinnene og ble opplevd nyttig av de fleste.

     Kristjánsdóttir konkluderer med at nettbasert kognitiv atferdsterapi ved bruk av smarttelefon kan være et bidrag i behandlingstilbudet til personer med fibromyalgi, men at det er behov for mer forskning som fokuserer på videreutvikling og implementering.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 4. feb. 2014 07:34 - Sist endret 4. feb. 2014 07:37