Disputas: Frøydis Nordgård Vik - Folkehelse

Cand.scient. Frøydis Nordgård Vik ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Energy balance related behavior research to prevent excessive weight gain among youth: a focus on meals and sedentary behavior.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Lauren Lissner, Göteborgs universitet, Sverige
  2. opponent: Forsker Ole Melkevik, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Magne Thoresen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Elling Bere, Universitetet i Agder

Sammendrag

Forekomsten av overvekt og fedme hos barn og unge har i senere år økt i Europa, med en rekke negative fysiske og psykososiale helseutfall som konsekvenser. Denne PhD avhandlingen omhandler forebygging av overvekt hos barn og unge, med særlig fokus på betydningen av regelmessige måltider og på å begrense stillesitting/skjermtid.

Data fra to prosjekter; «ENERGY» og «Frukt og Grønt i 6.» er analysert.

ENERGY er en stor europeisk studie hvor 10-12 åringer fra en rekke land er med, inkludert Norge. I avhandlingen er resultater fra en metodestudie av et nytt spørreskjema, en tverrsnittstudie (8 land, 7915 barn) og en intervensjon kalt UP4FUN (5 land, 3147 barn) fra ENERGY inkludert. Sammenhengen mellom å spise frokost, lunsj og middag og vektstatus, og sammenhengen mellom å se på TV mens de spiste måltider og vektstatus blant ENERGY-barna ble analysert. Funnene viste at barna som spiste tre hovedmåltider om dagen var mindre overvektige enn de som spiste ett eller to måltider. Vi fant også at de barna som aldri så på TV mens de spiste måltider var mindre overvektige sammenlignet med dem som regelmessig så på TV. UP4FUN intervensjonen i ENERGY hadde som mål å redusere skjermtid og stillesitting hos europeiske barn, samt å motivere til å bryte opp sammenhengende stillesitting. Resultatene viste ingen effekt på redusering av skjermtid eller bryte opp lengre perioder med sammenhengene stillesitting, men vi fant en signifikant økning i positive holdninger blant barna for å bryte opp stillesitting. Det trengs imidlertid mer forskning på dette området.

«Frukt og grønt i 6.» var en intervensjonsstudie for å få norske skoleelever til å spise mer frukt og grønt, og en delstudie (tverrsnittstudie, 2870 ungdommer) er også inkludert i avhandlingen. Målet var å se på sammenhengen mellom antall måltider og vektstatus hos norske ungdommer, 14-16 år. Funnene i denne studien viste at det var lavere forekomst av overvekt blant ungdommene som spiste frokost, lunsj, middag og kvelds enn hos dem som spiste to eller tre måltider.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 23. des. 2013 13:13