Disputas: Martine Müller Kloster - Molekylærmedisin

Cand. scient. Martine Müller Kloster ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of cAMP in the DNA damage response in lymphoid cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent:  Professor Berit Johansen, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim, Norge
  2. opponent: Seniorforsker Trond Stokke, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis June Myklebust, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Eide, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Soheil Naderi, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

De to hovedpilarene i kreftbehandling, bestråling og cellegift, utøver i stor grad sin effekt gjennom å påføre kreftcellene DNA-skade og påfølgende celledød. Cand. scient. Martine Müller Kloster har studert hvordan signalmolekylet cAMP påvirker behandlingsindusert DNA-skade i leukemiceller. cAMP er et intracellulært signalmolekyl som påvirker mange cellulære prosesser og som hemmer DNA-skadeindusert celledød. Funnene i avhandlingen har økt forståelsen for hvordan cAMP motvirker celledød etter behandlingsindusert DNA-skade i leukemiceller, blant annet ved å vise at dette skjer gjennom påvirkning av to sentrale proteiner, p53 og NF-κB.

Etter DNA-skade vil det i cellen normalt skje en aktivering av både p53 og NF-κB. Aktivering av p53 vil i ytterste konsekvens føre til at cellen dør, mens aktivering av NF-κB fremmer overlevelse. Balansen mellom aktiviteten til disse to proteinene vil derfor kunne være avgjørende for cellens skjebne etter DNA-skade.  Kloster og medarbeidere har vist at cAMP ved DNA-skade motvirker acetylering og aktivering av p53, samtidig som cAMP ytterligere aktiverer NF-κB gjennom den såkalte MEK-signalveien. Begge disse effektene fører til at DNA-skadeindusert celledød motvirkes.

Epstein Barr-virus (EBV) kan i enkelte tilfeller forårsake kreftutvikling i B-celler. Kloster og medarbeidere har også vist at EBV hemmer anenylyl cyclase som omdanner ATP til cAMP, og at viruset dermed motvirker cAMP-mediert hemming av celledød etter DNA-skade.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 16. jan. 2015 08:34 - Sist endret 16. jan. 2015 13:59