Disputas: Izabela Maria Zakiewicz

M.Sc. Izabela Maria Zakiewicz ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kartlegging og digitale hjerneatlas av nevrale forbindelser innen det somatiske sansesystemet gjennom hele rottehjerne.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

1. opponent Førsteamanuensis Jose L. Lanciego, Center for Applied Medical Research (CIMA), University of Navarra Medical College, Pamplona, Spania

2. opponent Assisterende professor Natalie L.M. Cappaert, Swammerdam Institute of Life Sciences, Center for NeuroScience, University of Amsterdam, Nederland

3. medlem av bedømmelseskomitéen Professor emeritus Paul Heggelund, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Trygve Brauns Leergaard, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kartlegging og digitale hjerneatlas av nevrale forbindelser innen det somatiske sansesystemet gjennom hele rottehjerne.

En av vår tids store utfordringer innen nevrovitenskap er å forstå hvordan hjernen integrerer informasjon og koordinerer prosesser i ulike systemer.

Slik forståelse krever anatomisk kunnskap om spesifikke nerveforbindelser som forbinder ulike områder av hjernen. Men, til tross for flere tiår med omfattende eksperimentelle studier har det vist seg vanskelig å få komplett oversikt over aksonale forbindelser innen det somatiske sansesystemet hos rotte. Vi har derfor utforsket nye tilnærminger til effektiv kartlegging av nevrale forbindelser gjennom hele rottehjernen, der vi benytter database-infrastruktur og virtuell mikroskopering til å bestemme hvilke områder av hjernen som mottar nerveprojeksjoner fra et avgrenset område av den somatosensoriske hjernebarken. Med dette prosjektet har vi 1) etablert arbeidsflyt for dataproduksjon og et skreddersydd databasesystem for deling av data gjennom internett, 2) kartlagt efferente forbindelser fra rottens primære somatosensoriske hjernebarken gjennom hele hjernen, og 3) utforskert prinsipper for topografisk organisering i corticostriatale og corticothalamiske forbindelser i 3-D rekonstruerte histologiske volumer. Våre resultater demonstrerer hvordan nevrale forbindelser effektivt kan kartlegges på helhjernenivå, og bidrar til danner et utgangspunkt for nye eksperimentelle studier av rottehjernens forbindelser i større skala.

Kontaktperson

For meg informasjon, kontakt Dag Aalvik.

 

Publisert 4. sep. 2015 09:41 - Sist endret 4. sep. 2015 09:43