Disputas: Reza Ghiasvand - Kreft epidemiologi og biostatistikk

M.Sc. Reza Ghiasvand ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sunscreen use, indoor tanning and risk of melanoma among Norwegian women.

Fotograf: Gunnar Fredrik Lothe

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor emeritus Jan Willem Coebergh, Dept of Public Health, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands
  • 2. opponent: Head of Department Rüdiger Greinert, Center of Dermatology, Department of Molecular Cell Biology, Elbekliniken Stade/Buxtehude, Am Krankenhaus, Germany
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Erlend Arnulf Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Marit B. Veierød, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forekomsten av føflekkreft øker i nesten alle vestlige land og er et økende folkehelseproblem. Eksponering for ultrafiolett (UV) stråling er den viktigste årsaken til føflekkreft. Den viktigste kilden til UV-eksponering er sollys, og bruk av solkrem kan forebygge føflekkreft. Solariebruk har blitt populært de siste tiårene, spesielt blant tenåringer og unge voksne. Bruk av solarium ble klassifisert som kreftfremkallende i 2009, men det er mangel på studier av dose-respons og betydningen av UV-eksponering før fylte 35 år.

I denne avhandlingen undersøkes trender i bruk av solkrem i perioden 1997 til 2007 og sammenhengen med solbrenthet, demografiske og fenotypiske variabler i samme periode. Videre studeres sammenhengen mellom bruk av solkrem og risiko for føflekkreft, og sammenhengen mellom solariebruk og risiko for føflekkreft.

Bruk av solkrem økte i perioden 1997 til 2007, og det var en tendens til økt bruk av solkrem med høyere solfaktor (SF). Imidlertid økte også forekomsten av solbrenthet i samme periode. Studien støtter hypotesen om at soling med SF≥15 kan redusere risiko for føflekkreft sammenlignet med bruk av SF <15 solkrem. Videre gir funnene i denne avhandlingen sterk støtte til hypotesen om at det er en dose-respons sammenheng mellom solariebruk og risiko for føflekkreft, og en høyere sårbarhet for skadelige effekter av solariebruk før 35 år.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 28. nov. 2016 09:25 - Sist endret 28. nov. 2016 09:25