Disputas: Live Korsvold - Helsekommunikasjon

Cand.san. Live Korsvold ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Communication about Emotional Concerns in Real-Time Medical Consultations with Adolescent and Young Adult Cancer Patients at the Time of Cancer Diagnosis.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Gustaf Ljungman, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Professor Inger Holmström, Helsa, Värd och välfärd, Mälardalens Högskola, Västerås, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arnstein Finset, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Når unge mennesker i alderen fra 12 til 25 år får vite at de har kreft, er det naturlig at de blir engstelige. I denne avhandlingen beskriver Korsvold hvordan de unge pasientene utrykker bekymringene sine og hvordan helsepersonell svarer.

Studien viser hvor utfordrende det er for helsepersonell å skreddersy kommunikasjonen i konsultasjoner der de både skal forklare detaljer om diagnosen og behandlingen og samtidig møte den unge pasientens bekymringer. Korsvold og medarbeidere har brukt kvalitative og kvantitative metoder for å studere kommunikasjonen i ni konsultasjoner med unge pasienter i starten av kreftbehandlingen. Avhandlingen består av tre artikler og en sammenfatning som beskriver ulike sider ved kommunikasjon om bekymringer i disse konsultasjonene.

Kommunikasjonen er kjennetegnet av mye usikkerhet om hva som venter. De unge pasientene og foreldrene deres uttrykker sjelden bekymringene sine i rene ord. Derimot bli uroen som oftest uttrykt som hint. Når pasientene hinter om bekymringer er det viktig at helsepersonell forsøker å finne ut mer om hva som ligger i dem.  På samme måte som i andre studier finner Korsvold og medarbeidere at helsepersonell oftere svarer med medisinske fakta og konkrete svar enn ved å utforske pasientenes bekymringer.  Forfatterne påpeker at dette kan være et problem fordi pasienter både har behov for god informasjon og for å få anerkjent det emosjonelle i slike situasjoner. Samtidig viser studien at det å vise empati er en utfordrende øvelse for helsepersonell; noen pasienter trenger trøst andre trenger at man tåler å høre på følelsesutbruddene. For at en handling skal være empatisk må den være tilpasset den enkelte pasient.

Unge mennesker har en tendens til både å oppleve følelser sterkere og uttrykke dem sterkere enn voksne. Derfor er kommunikasjon med unge pasienter og i særdeleshet å møte deres bekymringer spesielt viktig og utfordrende for helsepersonell. Dette gir denne avhandlingen ny og viktig kunnskap om.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. nov. 2016 09:02 - Sist endret 2. nov. 2016 10:42