Disputas: Yngvar Nilssen - Epidemiologi

M.Sc. Yngvar Nilssen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A population‐based study of lung cancer in Norway – the importance of resection rate and factors associated with treatment and survival.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Henrik Møller, Section of Cancer Epidemiology and Population Health, King’s College, London, England
  • 2. opponent: Senior statistician Gerda Engholm, Avdeling for Dokumentation & Kvalitet, Kræftens Bekjæmpelse, København, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Kristin Austlid Taskén, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forskningssjef Bjørn Møller, Registeravdelingen, Kreftregisteret, Oslo

Sammendrag

Forbedring i overlevelsen etter lungekreft

Lungekreftoverlevelsen i Norge har gått markert opp de siste 15 årene. Dette skyldes trolig forbedringer i utredning og behandling av sykdommen. Likevel ser man at pasientens bosted og sosiale status har mye å si for om han blir behandlet eller ikke.

I sin avhandling «A population-based study of lung cancer in Norway – the importance of resection rate and factors associated with treatment and survival» har Yngvar Nilssen ved Kreftregisteret, sammen med norske og internasjonale kollegaer undersøkt hvilke faktorer som er assosiert med valg av behandling og utviklingen i overlevelsen etter lungekreft de siste årene.

I 2011 var nesten halvparten av de som fikk lungekreft i livet ett år etter diagnosen, sammenlignet med hver tredje pasient, femten år tidligere (justert for dødeligheten i normalbefolkningen). Tidligere var det tilknyttet en mer passiv holdning til lungekreft, men nå har man sett gjennom grundigere og bedre utredning, at det er en sykdom som det faktisk er mulig å overleve og hjelpe. Resultatene viser at de som ikke blir opererte også har fått en bedre overlevelse, men at det er de opererte og de med ikke-småcellet lungekreft av typen adenokarsinom som har hatt den største forbedringen over tid.

Undersøkelsen viser også at det finnes tydelige sosiale forskjeller for hvem som blir behandlet, både med kirurgi og stråleterapi. Det er indikert at pasienter med høy inntekt har 66% større sjanse for å bli operert enn pasienter med lav inntekt. Videre har pasientens bosted avgjørende betydning for hvilken behandlingstype som gis.

Det ble funnet forskjeller i hvor lenge pasientene overlever basert på hvor de bor. For å forsøke å komme nærmere forklaringen på dette ble sammenhengen mellom overlevelse og andelen opererte undersøkt. Resultatene tyder på at selv om andelen som opereres er forskjellig i ulike regioner, kan ikke dette forklare de geografiske forskjellene i overlevelse.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. aug. 2016 09:01 - Sist endret 11. aug. 2016 09:01