English version of this page

Laboratorierådgiver

Laboratorierådgiver (lab-rådgiver) bistår linjeledelsen i avdelingen i oppfølging, utførelse og internkontroll av HMS-ansvaret i laboratoriene.

Hovedoppgaver

  • Bistå avdelingsleder i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet) knyttet til laboratorievirksomhet ved avdelingen i samarbeid med HMS-koordinator, spesielt med tanke på praktisk implementering og utnyttelse av fagkunnskap knyttet til laboratoriearbeidet
  • Bistå avdelingsleder med internkontroll og koordinering av aktivitet i laboratorieareal

Praktiske oppgaver

  • Bistå linjeledelsen med HMS-opplæring av ansatte og gjennomføring av enhetens vernerunder
  • Gi råd til avdelingens gruppeledere og ingeniører i laboratorierelaterte spørsmål, herunder risikovurderinger, substitusjonsvurderinger av farlige kjemikalier og arbeid med genmodifiserte organismer (GMO)
  • Internkontroll for oppfølging av kjemikalieskap og frysere i avdelingen

Laboratorierådgiverne arbeider tett med linjeledelsen i avdelingen og lokale verneombud, og deltar i team på tvers med laboratorierådgiver og HMS-koordinator for samordning og koordinering av det systematiske HMS-arbeidet i IMBs laboratorievirksomheten.

Laboratorierådgiver har observatørrolle i LAMU, men bør som hovedregel ikke selv være verneombud.

Laboratorierådgiverne deltar på ingeniørforum (IMBs forum for laboratorieingeniører) og kan bruke forumet som en arena for informasjonsspredning og workshops.

Laboratorierådgiverne kan etablere egne nettverk i og på tvers av avdelingen for å styrke det systematiske HMS-arbeidet.

Utdypende om arbeidsdeling mellom HMS-koordinator og laboratorierådgiver

- HMS-koordinator har hovedansvar for å holde seg oppdatert på HMS-relaterte lover, regler og rutiner som berører IMBs laboratorievirksomhet, og å videreformidle informasjon om dette.

- HMS-koordinator har hovedansvar for etablering og videreutvikling av HMS-relaterte rutiner og prosedyrer for instituttet som helhet, med innspill fra laboratorierådgiverne og andre relevante nøkkelpersoner.

- HMS-koordinator kaller inn til regelmessige teammøter med laboratorierådgiverne og innhenter innspill ved innføring, justeringer og videreutvikling av HMS-relaterte rutiner/prosedyrer for IMBs laboratoriearbeid. Laboratorierådgiverne bistår HMS-koordinator i implementeringen i avdelingen.

- HMS-koordinator har hovedansvar for å innhente bistand til å besvare spørsmål eller utføre oppgaver som teamet mangler kompetanse eller kapasitet til å ivareta, og som ligger innenfor instituttets ansvarsområde, eksempelvis fra Enhet for HMS og beredskap, Bedriftshelsetjenesten, nettverk for HMS-koordinatorer eller eksterne rådgivere.

 

Laboratorierådgiver ved Avd. for molekylærmedisin: Kirsten Grundt

Laboratorierådgiver ved Avd. for ernæringsvitenskap: Elin Maria Sandstad Augestad

Publisert 25. jan. 2017 10:32 - Sist endret 19. apr. 2021 15:15