Valg av arbeidstakerrepresentanter til lokalt arbeidsmiljøutvalg

Om IMBs LAMU

Det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU) ved Instituttet skal virke for et godt arbeids- og læringsmiljø lokalt. LAMU har minimum fire møter per år.

Lokale arbeidsmiljøutvalg skal blant annet drøfte:

  • Handlingsplan for HMS
  • Bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjenesten
  • Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet
  • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet
  • Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid.
  • Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstid

Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Funksjonstiden for de som velges er 2 år.

Alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal gjennomføre HMS-grunnkurs ved UiO, minimum modul 1 - 7. Kursene har oppstart fra og med 5. november. Vi oppfordrer interesserte kandidater til å holde av tiden i sin kalender allerede nå. Se mer informasjon om kursene på UiOs sentrale nettsider.

Gjennomføring av valg

Instituttet følger UiOs prosedyre for valg av medlemmer og varamedlemmer til lokale arbeidsmiljøutvalg. Valgstyret gjør kandidatenes og forslagstillernes navn kjent før valget. Alle ansatte på Instituttet har stemmerett med unntak av øverste ledelse. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått.

Dersom det bare foreligger et forslag til kandidat, anses kandidaten som valgt uten at enheten trenger å gjennomføre valg.

Publisert 2. okt. 2018 11:38 - Sist endret 14. jan. 2021 13:48