Disputas: Anne Kristin Møller Fell

Cand.med. Anne Kristin Møller Fell ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Lung function, inflammatory markers, and occupational exposure in cement production workers.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kjell Torén, Enheten för Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet, Göteborg
  • 2. opponent: Professor Bjørn Hilt, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Knut Stavem, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Ahus

Leder av disputas

Professor Vidar Søyseth, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Ahus

Veileder

Professor Johny Steinar Kongerud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Kan sement irritere luftveiene?
Lege og forsker Anne Kristin Møller Fell har for første gang påvist betennelsesforandringer i luftveiene og i blod hos sementarbeidere som har vært utsatt for støvnivåer under dagens grenseverdi. Sement er det produktet som er mest brukt i bygg- og anleggsbransjen på verdensbasis. Om produksjon eller håndtering av sement kan gi varige luftveisplager har lenge vært omstridt. En avklaring av dette spørsmålet er viktig for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av ansatte både i sementindustrien og i bygg- og anleggsbransjen. I avhandlingen ’Lung function, inflammatory markers, and occupational exposure in cement production workers’ har Anne Kristin Møller Fell og medarbeidere undersøkt 4265 ansatte ved 24 sementfabrikker i Norge, Sverige, Estland, Sveits, Italia, Spania, Hellas og Tyrkia. I første del av en fireårig oppfølgingsstudie har sementarbeidere utført pusteprøver og svart på spørsmål om symptomer fra luftveiene. Det er samtidig gjort målinger av hvor mye støv de har vært utsatt for. Resultatene viser at ansatte med høye støvnivåer har dårligere lungefunksjon enn de som puster inn mindre støv. Støvutsatte arbeidstakere rapporterte også mer plager fra luftveiene enn de kontoransatte. Møller Fell har i tillegg undersøkt norske sementarbeidere i to dybdeundersøkelser. Den første viste høyere nivå av betennelsesceller og et betennelsessignalstoff i prøver fra luftveiene (indusert sputum) i en arbeidsperiode sammenliknet med en friperiode. Det ble ikke funnet tilsvarende endringer hos kontrollgruppene. Den andre undersøkelsen viste en reduksjon i lungefunksjon og en økning av ulike betennelsessignalstoffer i blod etter en dag med støvete arbeid. Resultater fra den internasjonale oppfølgingsstudien forventes i 2012. Først da vil man se hvor mye lungefunksjonen påvirkes av sementstøvet over tid. Resultatene fra de foreliggende studiene kan få betydning for forebyggende tiltak i arbeid med produksjon og bruk av sement (bygg- og anleggsbransjen).

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini
 

Publisert 24. aug. 2011 13:04 - Sist endret 21. jan. 2013 08:55