Disputas: Ruth Halsne

Cand.scient. Ruth Halsne ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mitochondrial and cellular effects of mitochondrial DNA damage.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Svein Bjelland, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • 2. opponent: Forsker Hilde Nilsen,  Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arne Klungland, CMBN, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Lars Eide, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
     

Sammendrag

Skader på mitokondrielt DNA fører til sykdom og alderdom
Cand.scient. Ruth Halsne og samarbeidspartnere har i dette doktorgradsarbeidet studert konsekvenser av skader og mutasjoner i mitokondrielt DNA (mtDNA). Mitokondriene er viktige for i cellen og skader på arvestoffet vil påvirke cellulære prosesser som i ytterste konsekvens kan føre til sykdom og aldring. Cellene i kroppen utsettes for tusenvis av DNA-skader hver dag og cellen har utviklet reparasjonssystemer for å ta hånd om skadene. Mitokondrienes eget DNA er spesiellt sårbart fordi det er mindre beskyttet enn kjernens DNA. Gjennom livsløpet akkumuleres skader i DNA på tross av reparasjon, og summen av skadene påvirker mitokondrienes oppgaver og aldringsprosesser i kroppen vår. Mangel på DNA reparasjonsproteiner vil føre til ytterligere akkumulering av DNA-skader. I dette doktorgradsarbeidet har man studert hvordan DNAskadene påvirker mitokondriefunskjonen og hvordan cellene reagerer på at mitokondriene endres. Det er funnet at et av DNA-reparasjonsproteinene er koplet sammen med funksjonen til et annet stoffeskifteprotein inne i cellen. Så lenge DNA-skadene er tilstede, altså ikke er blitt reparert, forblir stoffskiftet endret. Ved å bruke en genetisk modifisert mus med en aldringssykdom er det  funnet at sykdommen antakelig er knyttet opp mot mitokondrienes funksjon. Genet som forårsaker sykdommen virker inn på hvordan de mitokondrielle genene uttrykkes. Ved akkumulering av oksidative DNA-skader, en type DNA-skader det er mye av i mitokondrielt DNA, oppstår det en høyere risiko for mutasjonsdannelse, dvs forandringer i den genetiske koden. DNA-mutasjoner i mitokondriene har i flere sammenhenger blitt koblet opp mot ulike kreftformer. En musemodell som mangler to viktige DNAreparasjonsenzymer (MYH og OGG1) utvikler kreft og ble undersøkt for nivået av mutasjoner i mtDNA og mitokondrienes funksjon. Det kan ikke bekreftes at mitokondriene spiller en viktig rolle for utvikling av kreft i denne modellen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini

Publisert 7. des. 2011 14:25 - Sist endret 21. jan. 2013 08:55