Disputas: Anne Kaasen

Cand.san. Anne Kaasen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalies at ultrasound examination.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Sturla Eik-Nes, Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim

2. opponent: Professor Trond Diseth,  Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Johanne Sundby, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Leder av disputas

Professor Britt-Ingjerd Nesheim, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

 Professor Guttorm Haugen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ultralyd er et tilbud til alle gravide i Norge. Undersøkelsen kan avdekke fosteravvik. Det er reist spørsmål ved om svangerskapsavbrudd kan bli utført på feil grunnlag og skape unødig stress og angst. Jordmor, genetisk veileder og forsker Anne Kaasen har funnet at:

- Ultralydundersøkelse er et pålitelig grunnlag for å avgjøre om svangerskapsavbrudd ved alvorlige fosteravvik kan være aktuelt.

- Genetisk veiledning om gjentakelsesrisiko må bygge på et sett av flere typer undersøkelser utover ultralyd og obduksjon.

- Oppdagelse av fosteravvik ved ultralyd skaper etter kort tid en sterk psykologisk stressreaksjon hos den gravide, men dette påvirker ikke nivået av stresshormonet kortisol.

I sin avhandling har Kaasen vist at ultralyd er svært pålitelig. Ved 288 svangerskapsavbrudd (1988-2004) var ingen ultralydfunn som ledet til svangerskapsavbrudd feil. Ved genetisk veiledning om gjentakelsesrisiko, i forhold til eventuelle senere svangerskap, ble det vist at det er sentralt å gjøre ytterlige undersøkelser - ut over ultralyd og obduksjon – for å ha best grunnlag for veiledningen. Studien om gjentakelsesrisiko ble utført på fostre med avvik i sentralnervesystemet (n=72) eller skjelettet (n=25). I en stor gruppe på 180 gravide har man for første gang målt både psykologisk og fysiologisk stressnivå kort tid etter at fosteravvik ble oppdaget ved ultralyd i tidsperioden 2006 - 2010. Disse målingene ble sammenliknet med målinger hos en gruppe på 111 gravide med normale ultralydfunn. Det var et meget høyt psykologisk stressnivå i gruppen av gravide med avvik, mens det var et normalt nivå i gruppen uten avvik. Det var ikke forskjellig nivå av kortisol i de to gruppene, med og uten fosteravvik.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini

Publisert 6. juni 2011 11:30 - Sist endret 21. jan. 2013 08:52